ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ผู้บริหารสถานศึกษา
dot
dot
dot
dot
เมนูโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletคำขวัญประจำโรงเรียน
bulletแผนที่โรงเรียน
bulletคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
bulletรายงานประจำปี (SAR)
bulletสรุปการดำเนินงาน
bulletผลสำเร็จ
bulletแนวทางการพัฒนา
dot
ฝ่ายบริหารและบุคคล
dot
bulletครู และบุคลากร
โทรทัศน์ครู


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ศ.11101 ศิลปะ                                                                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                                                                                        เวลาเรียน  80  ชั่วโมง

                                                                                                                                                               

 

                ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง และจำแนกทัศนธาตุของสิ่ง

ต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างง่าย ๆ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว สร้างงานทัศนศิลป์ตามที่ตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง  

 

ศึกษาแหล่งกำเนิด และคุณสมบัติของเสียง บทบาทหน้าที่ ความหมาย ความสำคัญของบทเพลงใกล้ตัวที่ได้ยิน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหวร่างกาย  ให้สอดคล้องกับบทเพลง   มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนาน  และสามารถบอกความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน   มีความเข้าใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น

               

                ศึกษาเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์เบื้องต้น  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ สามารถแสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลง      มีมารยาทในการชมการแสดง  รู้หน้าที่ของผู้ชมที่ดี     รู้จักการละเล่นของเด็กไทยและบอกสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์

               

รหัสตัวชี้วัด

ศ 1.1       ป.1/1    ป.1/2     ป.1/3    ป.1/4    ป.1/5

ศ 1.2       ป.1/1

ศ 2.1       ป.1/1    ป.1/2     ป.1/3    ป.1/4    ป.1/5

ศ 2.2      ป.1/1    ป.1/2

ศ 3.1       ป.1/1    ป.1/2      ป.1/3

ศ 3.2       ป.1/1    ป.1/2

รวมทั้งหมด           18         ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ศ.12101 ศิลปะ                                                                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                                                                                        เวลาเรียน  80  ชั่วโมง

  

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง และจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว ภาพปะติด และงานปั้น งานโครงสร้างเคลื่อนไหวอย่างง่าย ๆ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเรื่องราว เหตุการณ์ ชีวิตจริง สร้างงานทัศนศิลป์ตามที่ตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง  

 ศึกษาแหล่งกำเนิด และคุณสมบัติของเสียงบทบาทหน้าที่ ความหมาย ความสำคัญของบทเพลงใกล้ตัวที่ได้ยิน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหวร่างกาย   ให้สอดคล้องกับบทเพลง มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจำวัน  รู้และเข้าใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น มีความชื่นชอบ รู้ความสำคัญ  และประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น

 

                ศึกษาเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์เบื้องต้น  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ สามารถแสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลง   ตามรูปแบบนาฏศิลป์  มีมารยาทในการชมการแสดง  รู้หน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม รู้และเข้าใจการละเล่นของเด็กไทยและนาฏศิลป์ท้องถิ่น ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้าน สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับการดำรงชีวิตของคนไทย บอกลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทยตลอดจนความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้

 

รหัสตัวชี้วัด     

ศ 1.1       ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3   ป.2/4    ป.2/5     ป.2/6     ป.2/7    ป.2/8

ศ 1.2       ป.2/1   ป.2/2

ศ 2.1       ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3   ป.2/4    ป.2/5

ศ 2.2       ป.2/1   ป.2/2

ศ 3.1       ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3   ป.2/4    ป.2/5

ศ 3.2       ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3

รวมทั้งหมด           25         ตัวชี้วัด

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ศ.13101 ศิลปะ                                                                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                                                                                        เวลาเรียน  80  ชั่วโมง

 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง และจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว ภาพปะติด และงานปั้น งานโครงสร้างเคลื่อนไหวอย่างง่าย ๆ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเรื่องราว เหตุการณ์ ชีวิตจริง สร้างงานทัศนศิลป์ตามที่ตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง   รู้และเข้าใจความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น ตลอดจนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

 

     ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหน้าที่ ความหมาย ความสำคัญของบทเพลงใกล้ตัวที่ได้ยิน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหวร่างกาย    ให้สอดคล้องกับบทเพลง อ่าน เขียน และใช้สัญลักษณ์แทนเสียงและเคาะจังหวะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี เสียงขับร้องของตนเอง มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจำวัน รู้และเข้าใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น มีความชื่นชอบ รู้ความสำคัญ   และประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น

                 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ สามารถแสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์  มีมารยาทในการชมการแสดง  รู้หน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม รู้ประโยชน์ ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย รู้และเข้าใจการละเล่นของเด็กไทยและนาฏศิลป์ท้องถิ่น ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้าน สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับการดำรงชีวิตของคนไทย บอกลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทยตลอดจนความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้

 

รหัสตัวชี้วัด

ศ 1.1      ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6   ป.3/7    ป.3/8    ป.3/9     ป.3/10

ศ 1.2     ป.3/1   ป.3/2

ศ 2.1     ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6   ป.3/7

ศ 2.2     ป.3/1   ป.3/2

ศ 3.1     ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5

ศ 3.2     ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3

รวมทั้งหมด           29        ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ศ.14101 ศิลปะ                                                                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                                                                                        เวลาเรียน  80  ชั่วโมง

 

                ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด สัดส่วน      ความสมดุล น้ำหนัก แสงเงา   มีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับงานพิมพ์ภาพ  สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์    ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกัน   การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจน รู้และเข้าใจคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม 

 

     ศึกษาเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงร้อง เครื่องดนตรี และบทบาทหน้าที่   รู้ถึงการเคลื่อนที่ขึ้น ลง ของทำนองเพลง ร้องและบรรเลงเครื่องดนตรี   ใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี อ่าน เขียนโน้ตไทยและสากลในรูปแบบต่าง ๆรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย   และวัฒนธรรมต่าง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน ตลอดจนรู้ความสำคัญในการอนุรักษ์                                          

 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย   การฝึกปฏิบัติ  รู้และเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาท่า นาฏยศัพท์พื้นฐาน สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวแล ะการแสดงนาฏศิลป์ และการละครง่าย ๆ ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์  รู้และเข้าใจความสัมพันธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถเปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น   ตลอดจนรู้คุณค่าการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์

 

รหัสตัวชี้วัด

ศ 1.1      ป.4/1    ป.4/2   ป.4/3    ป.4/4   ป.4/5    ป.4/6    ป.4/7    ป.4/8    ป.4/9

ศ 1.2      ป.4/1   ป.4/2

ศ 2.1      ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3    ป.4/4   ป.4/5     ป.4/6   ป.4/7

ศ 2.2      ป.4/1   ป.4/2

ศ 3.1      ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3    ป.4/4   ป.4/5

ศ 3.2       ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3    ป.4/4

รวมทั้งหมด           29         ตัวชี้วัด

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ศ.15101 ศิลปะ                                                                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่   5                                                                                                                     เวลาเรียน  80  ชั่วโมง

           ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด สัดส่วน      ความสมดุล น้ำหนัก แสงเงา   สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกัน เข้าใจปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการลด และเพิ่มในงานปั้น การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจน รู้และเข้าใจคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม  รู้และเข้าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิต  สังคม  วัฒนธรรม  ที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

     ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงร้อง เครื่องดนตรี และบทบาทหน้าที่   รู้ถึงการเคลื่อนที่ขึ้น ลง ของทำนองเพลง องค์ประกอบของดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยค  และอารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง ร้องและบรรเลงเครื่องดนตรี ด้นสดอย่างง่าย ใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี อ่าน เขียนโน้ตไทยและสากลในรูปแบบต่าง ๆ สามารถใช้ดนตรีในกิจกรรมการแสดงออกตามจินตนาการ รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรมต่าง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน ตลอดจนรู้ความสำคัญในการอนุรักษ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับองค์ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาท่า นาฏยศัพท์พื้นฐาน สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิลป์ และการละครง่าย ๆ ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวัน แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์             รู้และเข้าใจความสัมพันธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถเปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น และสิ่งที่การแสดงสะท้อนวัฒนธรรมประเพณี  ตลอดจนรู้คุณค่าการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์

 

รหัสตัวชี้วัด              

ศ 1.1      ป.5/1   ป.5/2    ป.5/3     ป.5/4   ป.5/5   ป.5/6    ป.5/7

ศ 1.2      ป.5/1    ป.5/2

ศ 2.1       ป.5/1   ป.5/2    ป.5/3     ป.5/4   ป.5/5   ป.5/6    ป.5/7

ศ 2.2      ป.5/1   ป.5/2

ศ 3.1       ป.5/1   ป.5/2    ป.5/3     ป.5/4   ป.5/5   ป.5/6

ศ 3.2      ป.5/1   ป.5/2

รวมทั้งหมด          26          ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ศ.16101 ศิลปะ                                                                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่   6                                                                                                                     เวลาเรียน  80  ชั่วโมง


                   ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด สัดส่วน      ความสมดุล น้ำหนัก แสงเงา ตลอดจนการใช้สีคู่ตรงข้ามที่เหมาะสมในการสร้างงานทัศนศิลป์  2 มิติ 3 มิติ เช่น งานสื่อผสม งานวาดภาพระบายสี งานปั้น งานพิมพ์ภาพ รวมทั้งสามารถ สร้างแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดจินตนาการเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์    ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกัน เข้าใจปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการลด และเพิ่มในงานปั้น การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจน รู้และเข้าใจคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม  รู้และเข้าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อ   ความศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

      ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงร้อง เครื่องดนตรี และบทบาทหน้าที่       รู้ถึงการเคลื่อนที่ขึ้น ลง ของทำนองเพลง องค์ประกอบของดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยค และอารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง ร้องและบรรเลงเครื่องดนตรี ด้นสดอย่างง่าย ใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี อ่าน เขียนโน้ตไทยและสากลในรูปแบบต่าง ๆ รู้ลักษณะของผู้ที่จะเล่นดนตรีได้ดี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกของบทเพลงที่ฟัง สามารถใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์และ การเล่าเรื่อง  รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย    และวัฒนธรรมต่าง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน ตลอดจนรู้ความสำคัญในการอนุรักษ์                                                                                                                                                                                                                                           

 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับองค์ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาท่า นาฏยศัพท์พื้นฐาน สร้างสรรค์การ

เคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิลป์ และการละครง่ายๆถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ และสามารถออกแบบเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงง่ายๆเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิต

ประจำวัน แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์   รู้และเข้าใจความสัมพันธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถเปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น และสิ่งที่การแสดงสะท้อนวัฒนธรรมประเพณี  ตลอดจนรู้คุณค่าการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์

 รหัสตัวชี้วัด              

ศ 1.1       ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5     ป.6/6    ป.6/7

ศ 1.2       ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3

ศ 2.1       ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5     ป.6/6

ศ 2.2       ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3

ศ 3.1       ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5     ป.6/6

ศ 3.2       ป.6/1   ป.6/2

รวมทั้งหมด          27          ตัวชี้วัด
หลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและประวัิติศาสตร์
กลุ่มสาระการเีรยนรู้สุขศึกษและพลศึกษา
กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เีรียนCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518