ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ศ.11101 ศิลปะ                                                                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                                                                                        เวลาเรียน  80  ชั่วโมง

                                                                                                                                                               

 

                ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง และจำแนกทัศนธาตุของสิ่ง

ต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างง่าย ๆ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว สร้างงานทัศนศิลป์ตามที่ตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง  

 

ศึกษาแหล่งกำเนิด และคุณสมบัติของเสียง บทบาทหน้าที่ ความหมาย ความสำคัญของบทเพลงใกล้ตัวที่ได้ยิน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหวร่างกาย  ให้สอดคล้องกับบทเพลง   มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนาน  และสามารถบอกความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน   มีความเข้าใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น

               

                ศึกษาเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์เบื้องต้น  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ สามารถแสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลง      มีมารยาทในการชมการแสดง  รู้หน้าที่ของผู้ชมที่ดี     รู้จักการละเล่นของเด็กไทยและบอกสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์

               

รหัสตัวชี้วัด

ศ 1.1       ป.1/1    ป.1/2     ป.1/3    ป.1/4    ป.1/5

ศ 1.2       ป.1/1

ศ 2.1       ป.1/1    ป.1/2     ป.1/3    ป.1/4    ป.1/5

ศ 2.2      ป.1/1    ป.1/2

ศ 3.1       ป.1/1    ป.1/2      ป.1/3

ศ 3.2       ป.1/1    ป.1/2

รวมทั้งหมด           18         ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ศ.12101 ศิลปะ                                                                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                                                                                        เวลาเรียน  80  ชั่วโมง

  

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง และจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว ภาพปะติด และงานปั้น งานโครงสร้างเคลื่อนไหวอย่างง่าย ๆ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเรื่องราว เหตุการณ์ ชีวิตจริง สร้างงานทัศนศิลป์ตามที่ตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง  

 ศึกษาแหล่งกำเนิด และคุณสมบัติของเสียงบทบาทหน้าที่ ความหมาย ความสำคัญของบทเพลงใกล้ตัวที่ได้ยิน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหวร่างกาย   ให้สอดคล้องกับบทเพลง มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจำวัน  รู้และเข้าใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น มีความชื่นชอบ รู้ความสำคัญ  และประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น

 

                ศึกษาเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์เบื้องต้น  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ สามารถแสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลง   ตามรูปแบบนาฏศิลป์  มีมารยาทในการชมการแสดง  รู้หน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม รู้และเข้าใจการละเล่นของเด็กไทยและนาฏศิลป์ท้องถิ่น ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้าน สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับการดำรงชีวิตของคนไทย บอกลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทยตลอดจนความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้

 

รหัสตัวชี้วัด     

ศ 1.1       ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3   ป.2/4    ป.2/5     ป.2/6     ป.2/7    ป.2/8

ศ 1.2       ป.2/1   ป.2/2

ศ 2.1       ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3   ป.2/4    ป.2/5

ศ 2.2       ป.2/1   ป.2/2

ศ 3.1       ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3   ป.2/4    ป.2/5

ศ 3.2       ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3

รวมทั้งหมด           25         ตัวชี้วัด

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ศ.13101 ศิลปะ                                                                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                                                                                        เวลาเรียน  80  ชั่วโมง

 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง และจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว ภาพปะติด และงานปั้น งานโครงสร้างเคลื่อนไหวอย่างง่าย ๆ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเรื่องราว เหตุการณ์ ชีวิตจริง สร้างงานทัศนศิลป์ตามที่ตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง   รู้และเข้าใจความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น ตลอดจนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

 

     ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหน้าที่ ความหมาย ความสำคัญของบทเพลงใกล้ตัวที่ได้ยิน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหวร่างกาย    ให้สอดคล้องกับบทเพลง อ่าน เขียน และใช้สัญลักษณ์แทนเสียงและเคาะจังหวะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี เสียงขับร้องของตนเอง มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจำวัน รู้และเข้าใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น มีความชื่นชอบ รู้ความสำคัญ   และประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น

                 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ สามารถแสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์  มีมารยาทในการชมการแสดง  รู้หน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม รู้ประโยชน์ ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย รู้และเข้าใจการละเล่นของเด็กไทยและนาฏศิลป์ท้องถิ่น ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้าน สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับการดำรงชีวิตของคนไทย บอกลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทยตลอดจนความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้

 

รหัสตัวชี้วัด

ศ 1.1      ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6   ป.3/7    ป.3/8    ป.3/9     ป.3/10

ศ 1.2     ป.3/1   ป.3/2

ศ 2.1     ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6   ป.3/7

ศ 2.2     ป.3/1   ป.3/2

ศ 3.1     ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5

ศ 3.2     ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3

รวมทั้งหมด           29        ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ศ.14101 ศิลปะ                                                                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                                                                                        เวลาเรียน  80  ชั่วโมง

 

                ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด สัดส่วน      ความสมดุล น้ำหนัก แสงเงา   มีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับงานพิมพ์ภาพ  สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์    ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกัน   การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจน รู้และเข้าใจคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม 

 

     ศึกษาเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงร้อง เครื่องดนตรี และบทบาทหน้าที่   รู้ถึงการเคลื่อนที่ขึ้น ลง ของทำนองเพลง ร้องและบรรเลงเครื่องดนตรี   ใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี อ่าน เขียนโน้ตไทยและสากลในรูปแบบต่าง ๆรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย   และวัฒนธรรมต่าง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน ตลอดจนรู้ความสำคัญในการอนุรักษ์                                          

 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย   การฝึกปฏิบัติ  รู้และเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาท่า นาฏยศัพท์พื้นฐาน สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวแล ะการแสดงนาฏศิลป์ และการละครง่าย ๆ ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์  รู้และเข้าใจความสัมพันธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถเปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น   ตลอดจนรู้คุณค่าการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์

 

รหัสตัวชี้วัด

ศ 1.1      ป.4/1    ป.4/2   ป.4/3    ป.4/4   ป.4/5    ป.4/6    ป.4/7    ป.4/8    ป.4/9

ศ 1.2      ป.4/1   ป.4/2

ศ 2.1      ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3    ป.4/4   ป.4/5     ป.4/6   ป.4/7

ศ 2.2      ป.4/1   ป.4/2

ศ 3.1      ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3    ป.4/4   ป.4/5

ศ 3.2       ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3    ป.4/4

รวมทั้งหมด           29         ตัวชี้วัด

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ศ.15101 ศิลปะ                                                                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่   5                                                                                                                     เวลาเรียน  80  ชั่วโมง

           ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด สัดส่วน      ความสมดุล น้ำหนัก แสงเงา   สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกัน เข้าใจปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการลด และเพิ่มในงานปั้น การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจน รู้และเข้าใจคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม  รู้และเข้าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิต  สังคม  วัฒนธรรม  ที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

     ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงร้อง เครื่องดนตรี และบทบาทหน้าที่   รู้ถึงการเคลื่อนที่ขึ้น ลง ของทำนองเพลง องค์ประกอบของดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยค  และอารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง ร้องและบรรเลงเครื่องดนตรี ด้นสดอย่างง่าย ใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี อ่าน เขียนโน้ตไทยและสากลในรูปแบบต่าง ๆ สามารถใช้ดนตรีในกิจกรรมการแสดงออกตามจินตนาการ รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรมต่าง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน ตลอดจนรู้ความสำคัญในการอนุรักษ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับองค์ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาท่า นาฏยศัพท์พื้นฐาน สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิลป์ และการละครง่าย ๆ ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวัน แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์             รู้และเข้าใจความสัมพันธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถเปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น และสิ่งที่การแสดงสะท้อนวัฒนธรรมประเพณี  ตลอดจนรู้คุณค่าการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์

 

รหัสตัวชี้วัด              

ศ 1.1      ป.5/1   ป.5/2    ป.5/3     ป.5/4   ป.5/5   ป.5/6    ป.5/7

ศ 1.2      ป.5/1    ป.5/2

ศ 2.1       ป.5/1   ป.5/2    ป.5/3     ป.5/4   ป.5/5   ป.5/6    ป.5/7

ศ 2.2      ป.5/1   ป.5/2

ศ 3.1       ป.5/1   ป.5/2    ป.5/3     ป.5/4   ป.5/5   ป.5/6

ศ 3.2      ป.5/1   ป.5/2

รวมทั้งหมด          26          ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ศ.16101 ศิลปะ                                                                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่   6                                                                                                                     เวลาเรียน  80  ชั่วโมง


                   ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด สัดส่วน      ความสมดุล น้ำหนัก แสงเงา ตลอดจนการใช้สีคู่ตรงข้ามที่เหมาะสมในการสร้างงานทัศนศิลป์  2 มิติ 3 มิติ เช่น งานสื่อผสม งานวาดภาพระบายสี งานปั้น งานพิมพ์ภาพ รวมทั้งสามารถ สร้างแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดจินตนาการเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์    ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกัน เข้าใจปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการลด และเพิ่มในงานปั้น การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจน รู้และเข้าใจคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม  รู้และเข้าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อ   ความศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

      ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงร้อง เครื่องดนตรี และบทบาทหน้าที่       รู้ถึงการเคลื่อนที่ขึ้น ลง ของทำนองเพลง องค์ประกอบของดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยค และอารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง ร้องและบรรเลงเครื่องดนตรี ด้นสดอย่างง่าย ใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี อ่าน เขียนโน้ตไทยและสากลในรูปแบบต่าง ๆ รู้ลักษณะของผู้ที่จะเล่นดนตรีได้ดี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกของบทเพลงที่ฟัง สามารถใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์และ การเล่าเรื่อง  รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย    และวัฒนธรรมต่าง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน ตลอดจนรู้ความสำคัญในการอนุรักษ์                                                                                                                                                                                                                                           

 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับองค์ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาท่า นาฏยศัพท์พื้นฐาน สร้างสรรค์การ

เคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิลป์ และการละครง่ายๆถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ และสามารถออกแบบเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงง่ายๆเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิต

ประจำวัน แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์   รู้และเข้าใจความสัมพันธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถเปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น และสิ่งที่การแสดงสะท้อนวัฒนธรรมประเพณี  ตลอดจนรู้คุณค่าการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์

 รหัสตัวชี้วัด              

ศ 1.1       ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5     ป.6/6    ป.6/7

ศ 1.2       ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3

ศ 2.1       ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5     ป.6/6

ศ 2.2       ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3

ศ 3.1       ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5     ป.6/6

ศ 3.2       ป.6/1   ป.6/2

รวมทั้งหมด          27          ตัวชี้วัด
หลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและประวัิติศาสตร์
กลุ่มสาระการเีรยนรู้สุขศึกษและพลศึกษา
กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เีรียนCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518