ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

 ว 11101 วิทยาศาสตร์                                                                                                                       สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ชั้นประถมศึกษาปีที่   1                                                                                                                   เวลา   80 ชั่วโมง

                                                   

 

ศึกษา วิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต   ลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์  ลักษณะหน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์  การดูแลรักษาสุขภาพ  ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น ลักษณะที่ปรากฏหรือสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่น  การดึงและการผลักของวัตถุ องค์ประกอบและสมบัติทางกายภาพของดินในท้องถิ่น สิ่งที่ปรากฏในท้องฟ้า มีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาว 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม   

 

  รหัสตัวชี้วัด

 

ว1.1       ป.1/1      ป.1/2      ป.1/3 

ว1.2       ป.1/1    

ว3.1       ป.1/1      ป.1/2

ว4.1       ป.1/1

ว6.1       ป.1/1

ว7.1       ป.1/1

ว8.1       ป1/1        ป1/2     ป1/3     ป1/4      ป1/5        ป1/6       ป1/7 

รวมทั้งหมด         16   ตัวชี้วัด

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ว 12101   วิทยาศาสตร์                                                                                                                     สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่   2                                                                                                                    เวลา   80 ชั่วโมง

         

           ศึกษา วิเคราะห์   อาหาร น้ำ แสงแดด อากาศ เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์  และ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  พืชและสัตว์สามารถตอบสนองต่อ แสง อุณหภูมิ และการสัมผัส  ร่างกายของมนุษย์สามารถตอบสนองต่อ แสง อุณหภูมิ และการสัมผัส  ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ประโยชน์ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่นชนิดและสมบัติของวัสดุที่นำมาทำของเล่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน  วัสดุและสิ่งของต่างๆได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย แรงที่เกิดจากแม่เหล็ก การนำแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์แรงไฟฟ้าที่เกิดจากการถูวัตถุบางชนิด แหล่งกำเนิดไฟฟ้า   ไฟฟ้าเป็นพลังงานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทของดินโดยใช้สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ความสำคัญของ ดวงอาทิตย์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และ

การอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ

นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

ว1.1       ป.2/1    ป.2/2     ป.2/3    ป.2/4     ป.2/5

ว1.2       ป.2/1

ว3.1       ป.2/1    ป.2/2 

ว4.1        ป.2/1    ป.2/2     ป.2/3 

ว5.1       ป.2/1    ป.2/2

ว6.1       ป.2/1

ว7.1       ป.2/1

ว8.1       ป2/1     ป2/2    ป2/3      ป2/4       ป2/5      ป2/6      ป2/7      ป2/8

 

รวมทั้งหมด         23   ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ว 13101  วิทยาศาสตร์                                                                                                                       สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่   3                                                                                                                    เวลา   80 ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะห์  ลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูกลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูกว่าเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิต

บางชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้วและที่ดำรงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ได้แก่ สวนป่าธรรมชาติภายในวัด สวนสมุนไพร และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของเล่น ของใช้การใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิดผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อเกิดแรงกระทำ หรือทำให้ร้อนขึ้น หรือทำให้เย็นลงประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุ ผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุ การตกของวัตถุสู่พื้นโลก และแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า   แหล่งพลังงานธรรมชาติที่ผลิตไฟฟ้า ความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า และวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัยในชีวิตประจำวัน  สมบัติทางกายภาพของน้ำจากแหล่งน้ำในท้องถิ่นและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ส่วนประกอบของอากาศและความสำคัญของอากาศ การเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผลจากความแตกต่างของอุณหภูมิการขึ้น-ตก ของ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิดกลางวัน กลางคืน และการกำหนดทิศ

                   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล    การทดลอง และการอภิปราย                                                                                                                                                                                         เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

ว1.2       ป.3/1     ป.3/2     ป.3/3      ป.3/4 

ว2.1       ป.3/1

ว2.2       ป.3/1     ป.3/2     ป.3/3 

ว3.1       ป.3/1     ป.3/2

ว3.2       ป.3/1     ป.3/2

ว4.1       ป.3/1     ป.3/2 

ว5.1       ป.3/1     ป.3/2

ว6.1       ป.3/1     ป.3/2     ป.3/3 

ว7.1       ป.3/1      

ว8.1       ป.3/1    ป.3/2   ป.3/3       ป.3/4       ป.3/5       ป.3/6      ป.3/7     ป.3/8                       

รวมทั้งหมด         28   ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ว14101 วิทยาศาสตร์                                                                                                                         สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

ชั้นประถมศึกษาปีที่   4                                                                                                                    เวลา   80 ชั่วโมง

           

ศึกษาวิเคราะห์ หน้าที่ของท่อลำเลียงและปากใบของพืช  น้ำ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสง และ

คลอโรฟิลล์ เป็นปัจจัยที่จำเป็นบางประการต่อการเจริญเติบโต และการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชการตอบสนองของพืชต่อแสง เสียงและการสัมผัส  พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ การสัมผัส และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด  การสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ  วัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งกำเนิดแสง  การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิด  การเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ การเปรียบเทียบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน แสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่างๆ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์   การเกิดดินชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลุกพืชในท้องถิ่น ลักษณะของระบบสุริยะ

          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ   การสืบค้นข้อมูล และ การทดลอง การอภิปราย         
เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถใน สามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์     จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

ว1.1        ป.4/1    ป.4/2      ป.4/3      ป.4/4 

ว5.1       ป.4/1     ป.4/2      ป.4/3     ป.4/4       ป.4/5      ป.4/6 

ว6.1       ป.4/1     ป.4/2

ว7.1       ป.4/1

ว8.1       ป.4/1      ป. 4/2   ป. 4/3     ป. 4/4      ป. 4/5    ป.4/6       ป.4/7      ป.4/8

รวมทั้งหมด         21   ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   

 

ว 15101 วิทยาศาสตร์                                                                                                        สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่   5                                                                                                    เวลา   80 ชั่วโมง

                ศึกษาวิเคราะห์ ส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก และการขยายพันธุ์พืช วัฎจักรชีวิตของพืชดอก การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์ วัฎจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  ลักษณะของตนเองกับคนในครอบครัว การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในแต่ละรุ่น พืชดอก และพืชไม่มีดอก  ลักษณะของพืชดอกที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ การแบ่งสัตว์ออกเป็นกลุ่ม โดยใช้ลักษณะภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์สมบัติของวัสดุชนิดต่างๆเกี่ยวกับความยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียว  การนำความร้อน การนำไฟฟ้า และความหนาแน่น การนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน  การหาแรงลัพธ์ของแรง สองแรง ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุความดันอากาศ  ความดันของของเหลว  แรงพยุงของของเหลว    การลอยตัว และการจมของวัตถุ  แรงเสียดทานและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  การเกิดเสียง แหล่งกำเนิดเสียง และการเคลื่อนที่ของเสียง  การเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ เสียงดัง เสียงค่อยอันตรายที่เกิดขึ้นที่ฟังเสียงดังมากๆ  ผลกระทบจากการใช้เสียงดังมากๆ การเกิด เมฆ หมอก  น้ำค้าง ฝนและลูกเห็บ  การเกิดวัฎจักรน้ำ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า    เครื่องมืออย่างง่ายในการวัดอุณหภูมิ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ความชื้น และความกดอากาศการเกิดลมและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การเกิดทิศ และปรากฏการณ์ การขึ้น ตกของดวงดาวโดยใช้แผนที่ดาว   
โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสำรวจตรวจสอบ   การสืบค้นข้อมูล และ การอภิปราย
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถใน สามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์     จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

ว1.1       ป.5/1     ป.5/2       ป.5/3                   ป.5/4      ป.5/5

ว1.2       ป.5/1     ป.5/2      ป5/3      ป.5/4     ป.5/5   

ว3.1       ป.5/1     ป.5/2

ว4.1       ป.5/1     ป.5/2      ป.5/3     ป.5/4

ว4.2       ป.5/1  

ว5.1       ป.5/1     ป.5/2      ป.5/3    ป.5/4

ว6.1       ป.5/1    ป.5/2      ป.5/3     ป.5/4

ว7.1       ป.5/1

ว8.1       ป5/1     ป5/2     ป5/3      ป5/4        ป5/5       ป5/6       ป5/7      ป5/8

รวมทั้งหมด       34   ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

    ว 16101  วิทยาศาสตร์                                                                                                                สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

      ชั้นประถมศึกษาปีที่   6                                                                                                              เวลา   80 ชั่วโมง

                                                                                                           

          ศึกษาวิเคราะห์ การเจริญเติบโตของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์ สารอาหาร และความจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย  ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ได้แก่ นาข้าวจำลอง

สวนป่าธรรมชาติภายในวัด สวนสมุนไพร ประชากรมนุษย์  การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม  แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้แก่ ถนนสายไม้ คลองคึกฤทธิ์ สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส   สถานะของสารต่างๆ  วิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน โดยการร่อน การตกตะกอน การกรอง การระเหิด การระเหยแห้ง  ประเภทของสารต่างๆในชีวิตประจำวัน   โดยใช้สมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์  การเลือกใช้สารแต่ละประเภท สมบัติของสารเมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ  การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่และมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงของสาร ที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า    การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน   การเกิดสนามแม่เหล็ก รอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  ประเภทของหินโดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็นเกณฑ์ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเปลี่ยนแปลงของหิน  ธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  การเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ           

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสำรวจตรวจสอบ   การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถใน สามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์     จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 รหัสตัวชี้วัด

ว1.1        ป.6/1     ป.6/2      ป.6/3 

ว2.1       ป.6/1     ป.6/2      ป.6/3                                        ว2.2       ป.6/1     ป.6/2      ป.6/3    ป.6/4     ป.6/5   

ว3.1       ป.6/1     ป.6/2      ป.6/3    ป.6/4     ป.6/5                     ว3.2       ป.6/1     ป.6/2      ป.6/3 

ว5.1       ป.6/1     ป.6/2      ป.6/3   ป.6/4     ป.6/5

ว6.1        ป.6/1     ป.6/2      ป.6/3 

ว7.1       ป.6/1                                                                                   ว7.2       ป.6/1

ว8.1       ป.6/1     ป.6/2      ป.6/3     ป.6/4     ป.6/5      ป.6/6      ป.6/7      ป.6/8             

รวมทั้งหมด         37   ตัวชี้วัด
หลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและประวัิติศาสตร์
กลุ่มสาระการเีรยนรู้สุขศึกษและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เีรียนCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518