ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


กลุ่มสาระการเีรยนรู้สุขศึกษและพลศึกษา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

  11101   สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                                สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่   1                                                                                                      เวลา     80      ชั่วโมง

                                                                                                  

                                ึกษา  ค้นคว้า  ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตพัฒนาตามวัย การดูแล

รักษาอวัยวะภายนอก เช่น  ตา  หู  คอ  จมูก  ผม   มือ   เท้า    เล็บ   ผิวหนัง   อวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้น  ฟัน เหงือก)  สมาชิกในครอบครัว ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง  ลักษณะความแตกต่างของเพศชาย  เพศหญิง 

                                ฝึกธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายภาย ในชีวิตประจำวัน แบบอยู่กับที่  เช่น นั่ง  ยืน  ก้มเงย  เอียง  ซ้าย ขวา  เคลื่อนไหวข้อมือ  ข้อเท้า  แขน  ขา  แบบเคลื่อนที่ เช่น เดิน  วิ่ง  กระโดด  กลิ้งตัว  แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น จับ โยน  เตะ  เคาะ กิจกรรมทางกายที่ใช้ในการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ การออกกำลังกายและการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  กฎ กติกา  ข้อตกลงในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด

การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่ชาติ ลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง  วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง ***ศูนย์บริการสาธารณสุข 3  บางซื่อ

  ***ศูนย์บริการสาธารณสุข 19  วงศ์สว่าง สิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน  การป้องกันอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน  อันตรายจากการเล่น การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน

 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย  ระบุ  บอกหรือแสดงภาษากาย    เพื่อให้มีทักษะใน

การ ฝึกปฏิบัติตนเองในการเคลื่อนไหวได้อย่างถูกอย่างถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายอยู่เสมอ  เห็นคุณค่าของการฝึกฝน  เห็นคุณค่าของการฝึกฝน   มีระเบียบวินัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ภูมิใจในตนเอง  มีความสามัคคี  สามารถใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ประมาท

 

รหัสตัวชี้วัด

  1.1        ป.1/1     ป.1/2

  2.1        ป.1/1     ป.1/2     ป.1/3

  3.1        ป.1/1     ป.1/2   

  3.2        ป.1/1     ป.1/2

  4.1        ป.1/1     ป.1/2     ป.1/3

  5.1        ป.1/1     ป.1/2     ป.1/3

 

รวมทั้งหมด             15    ตัวบ่งชี้

 


 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

   12101   สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้   สุขศึกษาและพลศึกษา   

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                                                       เวลา  80  ชั่วโมง

            ศึกษา ค้นคว้าลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย  การดูแลรักษาอวัยวะภายใน เช่น สมอง  หัวใจ ตับ  ไต  ปอด  กระเพาะอาหาร  ลำไส้ ฯลฯ) ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว  ความสำคัญของเพื่อน  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ   ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  หรือเพศชาย  

                                   ฝึกลักษณะและวิธีการของการเคลื่อนไหวร่างกาย   เช่น  กระโดด  บิดตัว  ดึง  ผลัก  แบบเคลื่อนที่  เช่น  กระโดดเขย่ง  ก้าวชิดก้าว  วิ่งตามทิศทางที่กำหนด  แบบอยู่กับที่   การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด

 และ แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น คีบ  ขว้าง  ตี  เข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่วิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้น

ทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบการออกกำลังกาย และเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ประโยชน์ของการออกกำลังกายและการเล่นเกม กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 

ลักษณะของการมีสุขภาพดีอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์  ของใช้และของเล่นที่มีผลเสีย

ต่อสุขภาพ  อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วยอาการและวิธีป้องกันการบาดเจ็บ  วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บ  ***ศูนย์บริการสาธารณสุข 3  บางซื่อ  ***ศูนย์บริการสาธารณสุข 19  วงศ์สว่าง    อุบัติเหตุทางน้ำและทางบก  ยาสามัญประจำบ้าน  สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว  สัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย   อัคคีภัย

เพื่อให้อธิยาย  บอก  ระบุ  ลักษณะ หน้าที่  ความภาคภูมิใจ   เลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์

สามารถป้องกันตัวจากอันตรายทีมีในหลายรูปแบบอย่างเหมาะสมกับวัย    ฝึกปฏิบัติ  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

มีทักษะกระบวนการกลุ่ม  เห็นคุณค่าในการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ ไม่เคลื่อนที่ การใช้อุปกรณ์ ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ในการออกกำลังกาย  มีความสามัคคี  มีความเสียสละ เล่นเกมได้ถูกต้องปลอดภัย

 

รหัสตัวชี้วัด

  1.1        ป.2/1   ป.2/2    ป.2/3

  2.1        ป.2/1   ป.2/2    ป.2/3      ป.2/4

  3.1        ป.2/1   ป.2/2    

  3.2        ป.2/1   ป.2/2

  4.1        ป.2/1   ป.2/2    ป.2/3      ป.2/4      ป.2/5

  5.1        ป.2/1   ป.2/2    ป.2/3      ป.2/4      ป.2/5           

รวมทั้งหมด           21   ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

   

  13101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                                     สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่   3                                                                                                      เวลา        80   ชั่วโมง

                                                                                                                                                               

                                ศึกษา ค้นคว้าลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์    เช่น  รูปร่าง   น้ำหนัก   ส่วนสูง ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต ของเด็กไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  เช่น อาหาร   การออกกำลังกาย    การพักผ่อน  ความสำคัญของครอบครัว  ความแตกต่างของแต่ละครอบครัว  วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน  พฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ  วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ                                               

ฝึกปฏิบัติ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ เช่น  ย่อยืด  เขย่ง  พับตัว  เคลื่อนไหวลำตัว 

การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เช่น เดินต่อเท้า เดินถอย-หลัง  กระโจน  และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบโดยมีการบังคับทิศทาง  เช่น  ดีด  ขว้าง  โยน     และรับ    วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบต่างๆ  อย่างมีทิศทาง   กิจกรรมทางกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง ในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด   การออกกำลังกาย การละเล่นพื้นเมืองและเล่นเกม    การออกกำลังกาย  เกม  และการละเล่นพื้นเมือง    กฎ  กติกาและข้อตกลงใน

การออกกำลังกาย 

การติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรค    อาหารหลัก ๕ หมู่   การเลือกกินอาหารที่

เหมาะสม  การแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ   ***ศูนย์บริการสาธารณสุข 3  บางซื่อ  ***ศูนย์บริการสาธารณสุข 19  วงศ์สว่าง    วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน  โรงเรียนและการเดินทาง    การขอความช่วยเหลือจากบุคคล และแหล่งต่าง    เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ  การบาดเจ็บจากการเล่น

 

                                                เพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจ สามารถอธิบาย  เปรียบเทียบ   บอก  ระบุ   จำแนกอาหาร เลือกกินอาหาร  แสดงการแปรงฟัน  สร้างเสริมสมรรถภาพ  ฝึกปฏิบัติการควบคุมการเคลื่อนไหว  และเลือกการออกกำลังกาย  เล่นเกม  มีทักษะในการเล่นเป็นกลุ่ม  มีระเบียบวินัย  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รับผิดชอบ  และมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเอง

รหัสตัวชี้วัด

  1.1        ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3

  2.1        ป.3/1   ป.3/2     ป.3/3  

  3.1        ป.3/1   ป.3/2    

  3.2        ป.3/1   ป.3/2

  4.1        ป.3/1   ป.3/2     ป.3/3    ป.3/4      ป.3/5

  5.1       ป.3/1   ป.3/2     ป.3/3   

รวมทั้งหมด              18    ตัวบ่งชี้

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

พ 14101 สุขศึกษา และพลศึกษา                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                                           เวลา   80  ชั่วโมง

 

                                ศึกษาค้นคว้า การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ ตามวัย (ในช่วงอายุ ๙ ๑๒ ปี)ความสำคัญของกล้ามเนื้อ  กระดูกและข้อ  ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ วิธีดูแลรักษากล้ามเนื้อ  กระดูกและข้อให้ทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ  คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว   พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย  วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ 

 

ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่ เช่น กระโดดหมุนตัว  กระโดดเหยียดตัว  

แบบเคลื่อนที่ เช่น  ซิกแซ็ก วิ่งเปลี่ยนทิศทาง  ควบม้า  และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ  เช่น  บอล  เชือก    กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ  เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด   กีฬาพื้นฐาน   การออกกำลังกาย  เล่นเกม  ตามความชอบของตนเองและเล่นกีฬาพื้นฐานร่วมกับผู้อื่น  การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองในการออกกำลังกาย  เล่นเกมและเล่นกีฬา  ตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อื่น  คุณค่าของการออกกำลังกาย เล่นเกม  และเล่นกีฬา  ที่มีต่อสุขภาพ   การปฏิบัติตามกฎ  กติกา  การเล่นกีฬาพื้นฐาน  ตามชนิดกีฬาที่เล่น

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ  การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อ

สุขภาพ  สภาวะอารมณ์และความรู้สึก  ผลที่มีต่อสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายการปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

***ศูนย์บริการสาธารณสุข 3  บางซื่อ  ***ศูนย์บริการสาธารณสุข 19  วงศ์สว่าง      ความสำคัญของการใช้ยา  หลักการใช้ยา วิธีปฐมพยาบาล  ผลเสียของการสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  และการป้องกัน

                                เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย   ยกตัวอย่าง  แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม หรือพฤติกรรมการปฐมพยาบาล   วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลาก  วิเคราะห์ผลดีหรือผลเสีย  คิดวิเคราะห์  สังเกต  ฝึกควบคุมการเคลื่อนไหว  เล่นเกม  เล่นกีฬา  การออกกำลังกาย  ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย   มีความรับผิดชอบ  กตัญญู  ภูมิใจในเพศของตน  มีความระมัดระวัง มีความสนุกสนาน  มีจิตใจแจ่มใส  เห็นคุณค่าการออกกำลังกาย  มีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

  1.1        ป.4/1    ป.4/2    ป.4/3

 2.1        ป.4/1    ป.4/2     ป.4/3  

  3.1        ป.4/1    ป.4/2     ป.4/3       ป.4/4 

  3.2        ป.4/1    ป.4/2

  4.1        ป.4/1    ป.4/2      ป.4/3    ป.4/4    

  5.1        ป.4/1    ป.4/2      ป.4/3   

รวมทั้งหมด                 19      ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

  

พ 15101     สุขศึกษาและพลศึกษา                                           สาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่   5                                                                                      เวลา         80      ชั่วโมง

                                                                                               

ศึกษา  ค้นคว้า ความสำคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย   ที่มีผลต่อสุขภาพ

การเจริญเติบโต และพัฒนาการ  วิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ 

การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การดูแลตนเอง การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย   ลักษณะของครอบครัวไทย  พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์  ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว    

ฝึกการจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย แบบผสมผสาน  และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบอยู่กับ

ที่ เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบตามแบบที่กำหนด    เกมนำไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัดที่มีการตี  เขี่ย   รับ ส่งสิ่งของ  ขว้าง  และวิ่ง   การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช้แรงและความสมดุล   ทักษะกลไกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา     การเล่นกีฬาไทย      หลักการและกิจกรรมนันทนาการ   หลักการและรูปแบบการออกกำลังกาย   การออกกำลังกาย  และการเล่นเกม   การเล่นกีฬาไทย  เช่น  ตะกร้อวง     วิ่งชักธง  และกีฬาสากล    ประเภทบุคคลและทีม  เช่น กรีฑาประเภทลู่ แบดมินตัน  เปตอง  ฟุตบอล  เทเบิลเทนนิส  ว่ายน้ำ  ที่เหมาะสมกับวัยอย่างสม่ำเสมอ    การสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติในการเล่นกีฬาอย่างหลากหลาย และมีน้ำใจนักกีฬา   กฎ  กติกาในการเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากลตามชนิดกีฬาที่เล่น   วิธีการรุกและวิธีป้องกันในการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลที่เล่น   สิทธิของตนเองและผู้อื่นในการเล่นเกมและกีฬา    ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกม และกีฬา

ความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติแหล่งและวิธีค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ  

 การใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพ    การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ    การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น ไข้หวัด  ไข้เลือดออก    โรคผิวหนัง    ฟันผุและโรคปริทันต์     การทดสอบสมรรถภาพทางกาย    การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ***ศูนย์บริการสาธารณสุข 3  บางซื่อ

 ***ศูนย์บริการสาธารณสุข 19  วงศ์สว่าง    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด      ผลกระทบของการใช้ยา และสารเสพติดที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา   การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยา  การหลีกเลี่ยงสารเสพติด  อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรม สุขภาพ การปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา

 

                                เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ สามารถอธิบาย  ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ แสดงพฤติกรรม

ค้นคว้า  วิเคราะห์  ปฏิบัติ ทดสอบและปรับปรุง   ฝึกปฏิบัติ  จัดรูปแบบและควบคุมการการเคลื่อนไหว  แสดง

ทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรม เล่นเกม  เล่นกีฬา   การออกกำลังกาย   เพื่อให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักตนเอง 

มีความกตัญญู  รักความเป็นไทย   มีความสามัคคี  ความเสียสละ  สนุกสนานกับการเคลื่อนไหว หรือการเล่น

มีความระมัดระวัง

                รหัสตัวชี้วัด

  1.1        ป.5/1     ป.5/2   

  2.1        ป.5/1     ป.5/2     ป.5/3  

  3.1        ป.5/1     ป.5/2     ป.5/3      ป.5/4        ป.5/5     ป.5/6

  3.2        ป.5/1     ป.5/2   ป.5/3        ป.5/4   

  4.1        ป.5/1     ป.5/2     ป.5/3      ป.5/4       ป.5/5

  5.1        ป.5/1     ป.5/2     ป.5/3        ป.5/4       ป.5/5      

รวมทั้งหมด          25   ตัวบ่งชี้


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

     

พ 16101  สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                                                                           เวลา      80     ชั่วโมง

                                                                                                                                                               

ศึกษา ค้นคว้า ความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต  และระบบหายใจ

ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญ   เติบโตและพัฒนาการ   วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์   ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ ความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น    ปัจจัยที่ช่วยให้การทำงานกลุ่มประสบความสำเร็จ  เช่น  ความสามารถส่วนบุคคล   บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม   การยอมรับความคิดเห็น  และความแตกต่างระหว่างบุคคล  ความรับผิดชอบ พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อเอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  

                                     การเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นแบบผลัดในลักษณะผสมผสาน ในการร่วมกิจกรรมทางกาย   เช่น  กิจกรรมแบบผลัด  กายบริหารประกอบเพลง  ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานที่ใช้ท่าต่อเนื่อง  และการต่อตัวท่าง่าย ๆ   การ

เคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช้แรง  และความสมดุลกับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว   ในการเล่นเกมและกีฬา  การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  ประเภทบุคคลและประเภททีม   การใช้ข้อมูลด้านทักษะกลไกเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬา    การเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นแบบผลัดในลักษณะผสมผสาน ในการร่วมกิจกรรมทางกาย    การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช้แรง  และความสมดุลกับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว   ในการเล่นเกมและกีฬา    การเล่นกีฬาไทย  เช่น  ตะกร้อวง    กีฬาสากล  ประเภทบุคคลและประเภททีม  เช่น กรีฑาประเภทลู่  และลาน  เปตอง  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส  วอลเลย์บอล  ฟุตบอล   การใช้ข้อมูลด้านทักษะกลไกเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬา

ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ   ปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ   การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ   โรคติดต่อสำคัญที่ระบาดในปัจจุบัน  ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคการป้องกันการระบาดของโรค   พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม   วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ***ศูนย์บริการสาธารณสุข 3  บางซื่อ  ***ศูนย์บริการสาธารณสุข 19  วงศ์สว่าง    การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย   ภัยธรรมชาติ   ลักษณะของภัยธรรมชาติ   ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ และสังคม  การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ   สาเหตุของการติดสารเสพติด  ทักษะการสื่อสารให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด

                เพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจ  สามารถอธิบาย  วิเคราะห์  จำแนก   แสดงพฤติกรรม   แสดงทักษะ  

การเข้าร่วมกิจกรรม  ฝึกและปฏิบัติการเล่นกีฬา  เล่นเกม มุ่งมั่นในการทำงาน  ใช้ทักษะกลไก  ปรับปรุงเพิ่มพูนความสามารถ  เพื่อให้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักความเป็นไทย  มีระเบียบวินัย  ความเสียสละ  สามัคคี  ระมัดระวัง รักนวลสงวนตัว  มีจิตสาธารณะ  มีประชาธิปไตย

                 รหัสตัวชี้วัด

 

                พ 1.1         ป.6/1     ป.6/2

              พ 2.1                      ป.6/1    ป.6/2    

พ 3.1         ป.6/1     ป.6/2      ป.6/3      ป.6/4     ป.6/ 5

พ 3.2         ป.6/1     ป.6/2      ป.6/3      ป.6/4     ป.6/ 5    ป.6/6

พ 4.1         ป.6/1     ป.6/2      ป.6/3      ป.6/4    ป 6/5

  5.1        ป.6/1     ป.6/2      ป.6/3

                รวมทั้งหมด           23   ตัวชี้วัด

 
หลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและประวัิติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เีรียนCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518