ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและประวัิติศาสตร์

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ส 11101  สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                                                                   เวลา    80     ชั่วโมง

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

 

ศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติ  หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ   แบบอย่างการดำเนินชีวิตและ

ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และ ศาสนิกชน   รู้ความหมายความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย   การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  เห็นคุณค่าของการ

สวดมนต์แผ่เมตตา    การมีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

ฝึกทักษะในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ การแสดงตนเป็น

พุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ ตลอดจนปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

 หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม­

ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน  รู้ผลจาก

การกระทำความดีรู้โครงสร้างบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  รู้บทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย

 เศรษฐศาสตร์

                                ศึกษาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันที่ไม่เกินตัวและประโยชน์ของการออม   การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด   รู้เหตุผลความจำเป็นที่คนต้องทำงานอย่างสุจริต บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น  ***ตลาดเตาปูน  ***ตลาดบางซ่อน  ***ตลาดบางซื่อ

***ห้างโลตัสเตาปูน  ***ห้างบิ๊กซีวงศ์สว่าง

 ภูมิศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะ  และระบุสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น   ความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัว   ทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่างๆ  การใช้แผนผังง่าย ๆในการแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆในห้องเรียน  การสังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน

บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   ***  อาณาเขตที่ตั้งของเขตบางซื่อ  ***  สภาพภูมิศาสตร์ของเขตบางซื่อ


ฝึกทักษะในการบอกสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์    การสังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยน แปลง ของสภาพ แวดล้อมที่อยู่รอบตัว  การมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและ

ชั้นเรียน

 

รหัสตัวชี้วัด

  1.1        ป.1/1     ป.1/2      ป.1/3      ป.1/4    

  1.2        ป.1/1       ป.1/2      ป.1/3

  2.1        ป.1/1       ป.1/2     

  2.2        ป.1/1       ป.1/2      ป.1/3

  3.1        ป.1/1       ป.1/2      ป.1/3

  3.2        ป.1/1      

  5.1        ป.1/1        ป.1/2     ป.1/3       ป.1/4       ป.1/5

  5.2        ป.1/1        ป.1/2     ป.1/3

 รวมทั้งหมด               24     ตัวชี้วัด

 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ส 12101  สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                                       เวลา    80     ชั่วโมง

                                                                                                                                                               

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

 

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ

จนถึงการออกผนวชหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ  มีความชื่นชมและรู้แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และ ศาสนิกชน   บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น      *** บุคคลสำคัญในชุมชน

รู้ความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย  การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ใน

พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลักศาสนา  รู้คุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  การมีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  สามารถบอกชื่อศาสนา ศาสดา และความสำคัญของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   *** สถานที่สำคัญในเขตบางซื่อ (วัดต่าง ๆในเขต

บางซื่อ)

ฝึกทักษะในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือและการปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง


หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม
­

 

ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติใน

ชีวิตประจำวัน การปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย  การแสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ  และการเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 

บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   เขตบางซื่อ   โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

รู้ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  สามารถ

ระบุผู้มีบทบาท อำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน

 

เศรษฐศาสตร์

                                ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  รู้ที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว  การบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง  การสรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม  บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น  ***อาชีพต่าง ๆของชุมชนในเขตบางซื่อ

รู้หลักการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่าง ๆ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

 ภูมิศาสตร์

 ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น  ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน   

ลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลก  แผนที่ แผนผัง และภาพถ่าย   ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์  บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น    ***  สภาพดินฟ้าอากาศของเขตบางซื่อ

                   ความสำคัญและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างคุ้มค่า  ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน

 

รหัสตัวชี้วัด

 

  1.1        ป.2/1     ป.2/2      ป.2/3      ป.2/4     ป.2/5      ป.2/6       ป.2/7     

  1.2        ป.2/1       ป.2/2      

  2.1        ป.2/1       ป.2/2      ป.2/3      ป.2/4     

  2.2        ป.2/1       ป.2/2      

  3.1        ป.2/1       ป.2/2      ป.2/3      ป.2/4

  3.2        ป.2/1       ป.2/2

  5.1        ป.2/1       ป.2/2      ป.2/3

  5.2        ป.2/1       ป.2/2      ป.2/3      ป.2/4

 

รวมทั้งหมด               28           ตัวชี้วัด

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

 ส 13101 สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม

 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                                                              เวลา    80     ชั่วโมง

                     

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐาน

สำคัญของวัฒนธรรมไทย  เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติ

ของศาสดาที่ตนนับถือ มีความชื่นชมและรู้แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก   เรื่องเล่า และ ศาสนิกชน  รู้ความหมาย ความสำคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ   การแสดงความเคารพ   พระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ   รู้คุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา การมีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  ความสำคัญและการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน และ

ศาสนบุคคลของศาสนาอื่นๆ บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น สถานที่สำคัญทางวัดต่าง ๆ ในเขตบางซื่อ

ฝึกทักษะในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับถือ

ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง  รู้คุณค่า และปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง ตลอดจนการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ

 

หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม­

ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์และการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น  

พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย  รู้ความสำคัญขอวันหยุดราชการที่สำคัญและบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการ

ประชาธิปไตย การวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน  โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง  การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน  โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น  ***สถานที่สำคัญของเขตบางซื่อ

เศรษฐศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการและความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการดำรงชีวิต

 การวิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง  ผลของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

สินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน  ความสำคัญของภาษีและบทบาทของ

ประชาชนในการเสียภาษี   การแข่งขันทางการค้าที่มีผลทำให้ราคาสินค้าลดลงบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น

อาชีพในชุมชนในเขตบางซื่อ

 ภูมิศาสตร์

 

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้แผนที่ แผนผัง  และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  การเขียนแผนผังง่ายๆ เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน  ความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน  บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น

สภาพภูมิศาสตร์ของเตบางซื่อ

ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน  การพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ และการประกอบอาชีพ     รู้เกี่ยวกับมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ ความแตกต่างของเมืองและชนบท   มีความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชน บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   * * * ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับอาชีพในชุมชน

ในเขตบางซื่อ

 รหัสตัวชี้วัด

  1.1         ป.3/1     ป.3/2      ป.3/3      ป.3/4     ป.3/5        ป.3/6       ป.3/7     

  1.2         ป.3/1       ป.3/2      ป.3/3

  2.1         ป.3/1       ป.3/2      ป.3/3      ป.3/4     

  2.2         ป.3/1       ป.3/2      ป.3/3

  3.1         ป.3/1       ป.3/2      ป.3/3

  3.2         ป.3/1      

  5.1         ป.3/1       ป.3/2      ป.3/3       ป.3/4      ป.3/5

  5.2         ป.3/1       ป.3/2      ป.3/3       ป.3/4      ป.3/5

 รวมทั้งหมด               31      ตัวชี้วัด

 


 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

     ส 14101  สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม

     ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                                          เวลา    80     ชั่วโมง

                                                                                                                                                                 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

                                ศึกษาอธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา   สรุปพุทธประวัติ   เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติสาวก และศาสนิกชน  ไตรสิกขา  โอวาท ๓  พุทธศาสน-สุภาษิต  สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา รู้ความหมายของสติ  สัมปชัญญะสมาธิและปัญญา รู้วิธีปฏิบัติของการบริหาร จิตและเจริญปัญญา  ฝึกการยืน การเดินการนั่ง  และการนอน  อย่างมีสติ  หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์    กตัญญูกตเวทีต่อประเทศ ชาติ    ประวัติศาสดา  ตัวอย่างการกระทำความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัว ในโรงเรียน  และในชุมชน บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   *** บุคคลสำคัญในชุมชน

                                ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนสถาน   การแสดงความเคารพต่อศาสนสถาน 

การบำรุงรักษาศาสนสถาน  บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   *** สถานที่สำคัญในเขตบางซื่อ (วัดต่าง ๆในเขตบางซื่อ)

การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ  การอาราธนาศีล  การอาราธนาธรรมการอาราธนาพระปริตร  ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ

หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม­

                                การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน   แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี    สิทธิพื้นฐานของเด็ก  วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทยที่แตกต่างกัน  ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน  แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   * วิถีชีวิตของชุมชนในเขตบางซื่อ*  สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเขตบางซื่อ

อำนาจอธิปไตย ความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยบทบาทหน้าที่ของ

พลเมือง สถาบันพระมหากษัตริย์  

เศรษฐศาสตร์

                                ศึกษา ระบุ  บอก  อธิบายสินค้าและบริการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ  

สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค  สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ  หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการ

                                 สินค้าและบริการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคสินค้า

และบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ  หลักการและวิธีการเลือกบริโภค  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต เช่น การแต่งกาย การกินอาหาร การใช้จ่าย

 

อาชีพ  สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ผลิต  ในชุมชน  การพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนทาง  ด้าน

เศรษฐกิจ  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการใช้สิ่งของที่ผลิตในชุมชน  ความหมายและประเภทของเงิน

หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ  สกุลเงินสำคัญที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   * วิถีชีวิตของชุมชนและสถานที่สำคัญในเขตบางซื่อ                                             ***อาชีพต่าง ๆของชุมชนในเขตบางซื่อ

 

 

ภูมิศาสตร์

                                 ใช้แผนที่/ภาพถ่าย  ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง   ระบุตำแหน่ง  ระยะทางและทิศของ

ทรัพยากรและสิ่งต่างๆ ในจังหวัดของตนเอง    แผนที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  ที่มีอยู่ในจังหวัด  ลักษณะ

ทางกายภาพที่มีผลต่อสภาพสังคมของจังหวัด บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   ***  อาณาเขตที่ตั้งของเขตบางซื่อ  ***  สภาพภูมิศาสตร์ของเขตบางซื่อ

 

                        รักและเข้าใจในศาสนา  ใฝ่เรียนรู้  เห็นคุณค่าของความเป็นคนดี  มุ่งมั่นในการทำงาน  ซื่อสัตย์

สุจริต  มุ่งมั่นในการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย  มีความเป็นประชาธิปไตย  มีความสามัคคี  อยู่อย่างพอเพียง    มีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

  1.1      ป.4/1     ป.4/2      ป.4/3      ป.4/4     ป.4/5   ป.4/6       ป.4/7      ป.4/8

  1.2        ป.4/1       ป.4/2      ป.4/3

  2.1        ป.4/1       ป.4/2      ป.4/3      ป.4/4      ป.4/5

  2.2        ป.4/1       ป.4/2      ป.4/3

  3.1        ป.4/1       ป.4/2      ป.4/3

  3.2        ป.4/1       ป.4/2

  5.1        ป.4/1       ป.4/2      ป.4/3

  5.2        ป.4/1       ป.4/2      ป.4/3

 รวมทั้งหมด               30     ตัวชี้วัด

 


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ส 15101  สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                                                เวลา    80     ชั่วโมง

                                                                                                                                                               

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ศึกษา คิดวิเคราะห์ สรุปอธิบาย  เห็นคุณค่า และประพฤติตน  ตามมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจาก

พระพุทธศาสนา  การนำพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชาติไทย  สรุปพุทธประวัติ  ประวัติสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง  พระไตรปิฎก  พระรัตนตรัย ไตรสิกขา  โอวาท ๓   ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา)    พุทธศาสนสุภาษิต   สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญ คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา

                                การจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย ประหยัดมีประโยชน์ และถูกต้องตามหลักทางศาสนาที่ตนนับถือ

การมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา การกราบพระรัตนตรัย การไหว้บิดา

มารดา ครู/อาจารย์ผู้ที่เคารพนับถือ  การกราบศพ บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   *** สถานที่สำคัญในเขตบางซื่อ

 (วัดต่าง ๆในเขตบางซื่อ)  ประเพณีท้องถิ่นของเขตบางซื่อ

 

หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม­

                                ศึกษา ยกตัวอย่าง  และปฏิบัติตนตาม เห็นคุณค่า  เสนอวิธีการ  การแก้ไขและป้องกัน  สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  หน้าที่ของพลเมืองดี  คุณลักษณะของพลเมืองดี  เหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย   แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก  การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย  วัฒนธรรมไทย ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย  คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต  ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตน   การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   * ขนบธรรมเนียม  ประเพณีวัฒนธรรมและอาชีพของประชาชนในเขตบางซื่อ

โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น  อำนาจหน้าที่และความ   สำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น

บทบาทหน้าที่ และวิธี  การเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกับบริการสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาธารณ ประโยชน์ในชุมชน

เศรษฐศาสตร์

                                                ศึกษาอธิบายความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิต  เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ  ปัจจัยอื่น ๆ พฤติกรรมของผู้บริโภค  ตัวอย่างการผลิตสินค้า  และบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่น   หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    การประยุกต์ใช้ปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์    ประเภทของสหกรณ์โดยสังเขป  สหกรณ์ในโรงเรียน (เน้นฝึกปฏิบัติจริง) การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน  บทบาทหน้าที่ของธนาคารโดยสังเขป   ดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยกู้ยืม   การฝากเงิน / การถอนเงิน  ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินทั้งนอกระบบและในระบบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   ***อาชีพของประชาชนในเขตบางซื่อ

 

 

ภูมิศาสตร์

                   รู้ตำแหน่ง  ระบุ  อธิบาย ตำแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ละติจูด ลองจิจูด)  ระยะทิศทาง  ของภูมิภาคของ

ตนเอง    ภูมิลักษณ์ที่สำคัญในภูมิภาคของตนเอง    ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ  (ภูมิลักษณ์และ

ภูมิอากาศ) และลักษณะทางสังคม (ภูมิสังคม)ในภูมิภาคของตนเอง     อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถี ชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค  ผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวดล้อม

แนวทางการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค  สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   *** สภาพภูมิศาสตร์ของเขตบางซื่อในอดีตและปัจจุบัน

                       

รักและเข้าใจในศาสนา  ใฝ่เรียนรู้  เห็นคุณค่าของความเป็นคนดี  มุ่งมั่นในการทำงาน  ซื่อสัตย์

สุจริต  มุ่งมั่นในการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย  มีความเป็นประชาธิปไตย  มีความสามัคคี  อยู่อย่างพอเพียง    มีจิตสาธารณะ

 

 รหัสตัวชี้วัด

  1.1        ป.5/1     ป.5/2      ป.5/3      ป.5/4     ป.5/5     ป.5/6       ป.5/7     

  1.2        ป.5/1       ป.5/2      ป.5/3

  2.1        ป.5/1       ป.5/2      ป.5/3      ป.5/4     

  2.2        ป.5/1       ป.5/2      ป.5/3

  3.1        ป.5/1       ป.5/2      ป.5/3

  3.2        ป.5/1       ป.5/2

  5.1        ป.5/1       ป.5/2      ป.5/3

  5.2        ป.5/1       ป.5/2      ป.5/3               

 รวมทั้งหมด               28      ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ส 16101  สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                                               เวลา    80     ชั่วโมง

                                                                                                                                                               

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ  หรือความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ  รู้คุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดกเรื่องเล่า และ ศาสนิกชน   ความสำคัญและการเคารพพระรัตนตรัย  การปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความชื่นชมการทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น     *** บุคคลสำคัญในชุมชน พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต   รู้คุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา  การบริหารจิตเจริญปัญญา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด   การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด   รู้หลักธรรมสำคัญ   ลักษณะสำคัญของศาสนพิธี   พิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป  และ การปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี  บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   * เข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน

ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในศาสนสถาน และการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม   ฝึกทักษะการมีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามที่กำหนด   รู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมใน ศาสนพิธี  พิธีกรรม และกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนด และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  ตลอดจนการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม­

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม  การแสดงออกถึงมารยาทไทยให้เหมาะสมถูกกาลเทศะ   รู้คุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย  บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น      ขนบธรรมเนียมประเพณีของเขตบางซื่อในอดีตและปัจจุบันการติดตามข้อมูล ข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน    การเลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสารในการเรียนรู้ให้เหมาะสม

รู้บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ   ตลอดจนบทบาทความสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

  

เศรษฐศาสตร์

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ   บทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน   วิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

                ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล   การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น      สถานที่สำคัญในเขตบางซื่อ

 

ภูมิศาสตร์

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ)  ลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ   ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ   การแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น  การจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน 

 รหัสตัวชี้วัด

 

  1.1        ป.6/1     ป.6/2      ป.6/3      ป.6/4     ป.6/5     ป.6/6       ป.6/7      ป.6/8      ป.6/9

  1.2        ป.6/1       ป.6/2      ป.6/3    ป.6/4

  2.1        ป.6/1       ป.6/2      ป.6/3      ป.6/4      ป.6/5

  2.2        ป.6/1       ป.6/2      ป.6/3

  3.1        ป.6/1       ป.6/2      ป.6/3

  3.2        ป.6/1       ป.6/2

  5.1       ป.6/1        ป.6/2    

  5.2       ป.6/1        ป.6/2      ป.6/3

 รวมทั้งหมด               31     ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ส 11201   ประวัติศาสตร์                                                                                                                   รายวิชา  ประวัติศาสตร์    

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                                                                                                      เวลา    40     ชั่วโมง

 

ประวัติศาสตร์

                ศึกษาเกี่ยวกับชื่อวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  การเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น   รู้ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว  บูรณาการท้องถิ่น ***ประวัติโดยสังเขปของบุคคลสำคัญในชุมชน

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของเครื่องใช้ หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน บูรณาการท้องถิ่น***  ที่ตั้งของเขตบางซื่อ

***  สถานที่สำคัญของเขตบางซื่อ  ***  ประวัติโดยสังเขปของบุคคลสำคัญในชุมชน

ความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  สามารถบอกสถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  ระบุสิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่น  บูรณาการท้องถิ่น**** สถานที่สำคัญของเขตบางซื่อ  ได้แก่  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  *** ที่ตั้งของเขตบางซื่อ

*** ประวติโดยสังเขปของบุคคลสำคัญในชุมชน

                               

รหัสตัวชี้วัด

  4.1        ป.1/1       ป.1/2      ป.1/3

  4.2        ป.1/1       ป.1/2

  4.3        ป.1/1       ป.1/2      ป.1/3

 รวมทั้งหมด               8     ตัวชี้วัด

 


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ส 12201   ประวัติศาสตร์                                                                                                                   รายวิชา  ประวัติศาสตร์    

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                                                                                      เวลา    40     ชั่วโมง

 

ประวัติศาสตร์

                ศึกษาเกี่ยวกับชื่อวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  การเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น   รู้ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว  บูรณาการ

หลักสูตรท้องถิ่น  สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในเขตบางซื่อ

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของเครื่องใช้ หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน

ความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  สามารถบอกสถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  ระบุสิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่น บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น            *  อาชีพต่างๆของชุมชนในเขตบางซื่อ   บุคคลสำคัญในชุมชน วัฒนธรรมประเพณีในชุมชน

 รหัสตัวชี้วัด

   4.1        ป.1/1       ป.1/2     

  4.2        ป.1/1       ป.1/2

  4.3        ป.1/1       ป.1/2     

รวมทั้งหมด               8     ตัวชี้วัด

 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ส 13201   ประวัติศาสตร์                                                                                                                   รายวิชา  ประวัติศาสตร์   

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                                                                                                      เวลา    40     ชั่วโมง

 

                ศึกษาเกี่ยวกับศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  การลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน    ลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน  การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ  บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในเขตบางซื่อ

พระนามและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย จนถึงรัชกาลปัจจุบัน โดยสังเขป  ตลอดจนวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ


รหัสตัวชี้วัด

  4.1         ป.3/1       ป.3/2      ป.3/3

  4.2         ป.3/1       ป.3/2

  4.3         ป.3/1       ป.3/2      ป.3/3

 รวมทั้งหมด          8   ตัวชี้วัด

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ส 14201   ประวัติศาสตร์                                                                                                                   รายวิชา  ประวัติศาสตร์   

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                                                                                      เวลา    40     ชั่วโมง

 

ประวัติศาสตร์

ศึกษา  อธิบาย แยกประเภท เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ ยุคสมัยที่ใช้ใน

การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย  ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  แบ่งเป็นหลักฐานชั้นต้น และหลักฐาน

ชั้นรอง  พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป 

บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนในเขตบางซื่อ

                                พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป

ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยเฉพาะที่สามารถก่อตั้งเป็นอาณาจักรโบราณได้โดยสังเขป   หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทยโดยสังเขป

บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ประวัติของสถานที่สำคัญของเขตบางซื่อ

การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป  พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางด้านการเมือง

การปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป  ประวัติ และผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย   ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย  คุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์

                                รักความเป็นไทย  ภูมิใจในความเป็นไทยที่สำคัญ  และควรค่าแก่การอนุรักษ์

 

รหัสตัวชี้วัด

 

  4.1        ป.4/1      ป.4/2        ป.4/3

  4.2        ป.4/1      ป.4/2

  4.3        ป.4/1      ป.4/2        ป.4/3

 รวมทั้งหมด               8      ตัวชี้วัด

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ส 15201   ประวัติศาสตร์                                                                                                                   รายวิชา  ประวัติศาสตร์    

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                                                                                      เวลา    40     ชั่วโมง

 

ประวัติศาสตร์

ศึกษาสืบค้น นำเสนอ ยกตัวอย่าง ความเป็นมาของท้องถิ่นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆ  ตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่น แหล่งข้อมูลและ  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเพื่อตอบคำถามตัวอย่างเรื่องราวจากเอกสารต่างๆ ที่สามารถแสดงนัยของความคิดเห็นกับข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่นที่แสดงความจริงกับข้อเท็จจริง  สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลในท้องถิ่นบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ***สภาพภูมิศาสตร์ของเขตบางซื่อในอดีต

อธิบายการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้โดยสังเขป  อิทธิพลของอารยธรรม  อินเดียและจีน ที่มีต่อไทย และคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย   อิทธิพลที่หลากหลายในกระแสของวัฒนธรรมต่างชาติต่อ

สังคมไทยในปัจจุบัน บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น *** สภาพ-ภูมิศาสตร์ของเขตบางซื่อในอดีตและปัจจุบัน

*  ลักษณะทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและอาชีพของประชาชนในเขตบางซื่อ

                               ศึกษา อธิบาย  บอก การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา โดยสังเขป ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และการปกครองของอาณาจักรอยุธยา พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาการด้านการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ โดยสังเขป   ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา   ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป  การกอบกู้เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรีโดยสังเขป  พระราชประวัติ และผลงานของพระเจ้าตากสินมหาราชโดยสังเขป ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรีโดยสังเขป  

                บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น***  สภาพภูมิศาสตร์ของบางซื่อในอดีตและปัจจุบัน

*  ลักษณะทางภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจและอาชีพของประชาชนในเขตบางซื่อ

รักและเข้าใจในประวัติศาสตร์  ใฝ่เรียนรู้  เห็นคุณค่าของความเป็นคนดี  มุ่งมั่นในการทำงาน 

ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย  มีความเป็นประชาธิปไตย  มีความสามัคคี  อยู่อย่างพอเพียง    มีจิตสาธารณะ

 รหัสตัวชี้วัด

  4.1         ป.5/1        ป.5/2      ป.5/3

  4.2         ป.5/1        ป.5/2

  4.3          ป.5/1       ป.5/2      ป.5/3       ป.5/4

 รวมทั้งหมด               9      ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ส 16201   ประวัติศาสตร์                                                                                                   รายวิชา  ประวัติศาสตร์    

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                                                                      เวลา    40     ชั่วโมง

 

ประวัติศาสตร์

                ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ   การนำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีต

บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ***  วิถีชีวิตของชาวบางซื่อในอดีตและปัจจุบัน  ***  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตบางซื่อ

                สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน   ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป   ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่างๆ  และภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ***  วิถีชีวิตของชาวบางซื่อในอดีตและปัจจุบัน  ***  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตบางซื่อ

 

รหัสตัวชี้วัด

 

  4.1        ป.6/1       ป.6/2     

  4.2        ป.6/1       ป.6/2

  4.3        ป.6/1       ป.6/2     ป.6/3       ป.6/4

 

รวมทั้งหมด               8     ตัวชี้วัดหลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเีรยนรู้สุขศึกษและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เีรียนCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518