ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ผู้บริหารสถานศึกษา
dot
dot
dot
dot
เมนูโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletคำขวัญประจำโรงเรียน
bulletแผนที่โรงเรียน
bulletคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
bulletรายงานประจำปี (SAR)
bulletสรุปการดำเนินงาน
bulletผลสำเร็จ
bulletแนวทางการพัฒนา
dot
ฝ่ายบริหารและบุคคล
dot
bulletครู และบุคลากร
โทรทัศน์ครู


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและประวัิติศาสตร์

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ส 11101  สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                                                                   เวลา    80     ชั่วโมง

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

 

ศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติ  หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ   แบบอย่างการดำเนินชีวิตและ

ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และ ศาสนิกชน   รู้ความหมายความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย   การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  เห็นคุณค่าของการ

สวดมนต์แผ่เมตตา    การมีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

ฝึกทักษะในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ การแสดงตนเป็น

พุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ ตลอดจนปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

 หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม­

ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน  รู้ผลจาก

การกระทำความดีรู้โครงสร้างบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  รู้บทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย

 เศรษฐศาสตร์

                                ศึกษาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันที่ไม่เกินตัวและประโยชน์ของการออม   การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด   รู้เหตุผลความจำเป็นที่คนต้องทำงานอย่างสุจริต บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น  ***ตลาดเตาปูน  ***ตลาดบางซ่อน  ***ตลาดบางซื่อ

***ห้างโลตัสเตาปูน  ***ห้างบิ๊กซีวงศ์สว่าง

 ภูมิศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะ  และระบุสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น   ความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัว   ทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่างๆ  การใช้แผนผังง่าย ๆในการแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆในห้องเรียน  การสังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน

บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   ***  อาณาเขตที่ตั้งของเขตบางซื่อ  ***  สภาพภูมิศาสตร์ของเขตบางซื่อ


ฝึกทักษะในการบอกสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์    การสังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยน แปลง ของสภาพ แวดล้อมที่อยู่รอบตัว  การมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและ

ชั้นเรียน

 

รหัสตัวชี้วัด

  1.1        ป.1/1     ป.1/2      ป.1/3      ป.1/4    

  1.2        ป.1/1       ป.1/2      ป.1/3

  2.1        ป.1/1       ป.1/2     

  2.2        ป.1/1       ป.1/2      ป.1/3

  3.1        ป.1/1       ป.1/2      ป.1/3

  3.2        ป.1/1      

  5.1        ป.1/1        ป.1/2     ป.1/3       ป.1/4       ป.1/5

  5.2        ป.1/1        ป.1/2     ป.1/3

 รวมทั้งหมด               24     ตัวชี้วัด

 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ส 12101  สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                                       เวลา    80     ชั่วโมง

                                                                                                                                                               

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

 

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ

จนถึงการออกผนวชหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ  มีความชื่นชมและรู้แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และ ศาสนิกชน   บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น      *** บุคคลสำคัญในชุมชน

รู้ความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย  การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ใน

พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลักศาสนา  รู้คุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  การมีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  สามารถบอกชื่อศาสนา ศาสดา และความสำคัญของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   *** สถานที่สำคัญในเขตบางซื่อ (วัดต่าง ๆในเขต

บางซื่อ)

ฝึกทักษะในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือและการปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง


หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม
­

 

ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติใน

ชีวิตประจำวัน การปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย  การแสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ  และการเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 

บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   เขตบางซื่อ   โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

รู้ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  สามารถ

ระบุผู้มีบทบาท อำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน

 

เศรษฐศาสตร์

                                ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  รู้ที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว  การบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง  การสรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม  บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น  ***อาชีพต่าง ๆของชุมชนในเขตบางซื่อ

รู้หลักการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่าง ๆ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

 ภูมิศาสตร์

 ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น  ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน   

ลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลก  แผนที่ แผนผัง และภาพถ่าย   ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์  บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น    ***  สภาพดินฟ้าอากาศของเขตบางซื่อ

                   ความสำคัญและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างคุ้มค่า  ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน

 

รหัสตัวชี้วัด

 

  1.1        ป.2/1     ป.2/2      ป.2/3      ป.2/4     ป.2/5      ป.2/6       ป.2/7     

  1.2        ป.2/1       ป.2/2      

  2.1        ป.2/1       ป.2/2      ป.2/3      ป.2/4     

  2.2        ป.2/1       ป.2/2      

  3.1        ป.2/1       ป.2/2      ป.2/3      ป.2/4

  3.2        ป.2/1       ป.2/2

  5.1        ป.2/1       ป.2/2      ป.2/3

  5.2        ป.2/1       ป.2/2      ป.2/3      ป.2/4

 

รวมทั้งหมด               28           ตัวชี้วัด

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

 ส 13101 สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม

 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                                                              เวลา    80     ชั่วโมง

                     

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐาน

สำคัญของวัฒนธรรมไทย  เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติ

ของศาสดาที่ตนนับถือ มีความชื่นชมและรู้แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก   เรื่องเล่า และ ศาสนิกชน  รู้ความหมาย ความสำคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ   การแสดงความเคารพ   พระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ   รู้คุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา การมีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  ความสำคัญและการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน และ

ศาสนบุคคลของศาสนาอื่นๆ บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น สถานที่สำคัญทางวัดต่าง ๆ ในเขตบางซื่อ

ฝึกทักษะในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับถือ

ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง  รู้คุณค่า และปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง ตลอดจนการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ

 

หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม­

ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์และการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น  

พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย  รู้ความสำคัญขอวันหยุดราชการที่สำคัญและบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการ

ประชาธิปไตย การวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน  โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง  การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน  โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น  ***สถานที่สำคัญของเขตบางซื่อ

เศรษฐศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการและความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการดำรงชีวิต

 การวิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง  ผลของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

สินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน  ความสำคัญของภาษีและบทบาทของ

ประชาชนในการเสียภาษี   การแข่งขันทางการค้าที่มีผลทำให้ราคาสินค้าลดลงบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น

อาชีพในชุมชนในเขตบางซื่อ

 ภูมิศาสตร์

 

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้แผนที่ แผนผัง  และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  การเขียนแผนผังง่ายๆ เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน  ความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน  บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น

สภาพภูมิศาสตร์ของเตบางซื่อ

ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน  การพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ และการประกอบอาชีพ     รู้เกี่ยวกับมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ ความแตกต่างของเมืองและชนบท   มีความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชน บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   * * * ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับอาชีพในชุมชน

ในเขตบางซื่อ

 รหัสตัวชี้วัด

  1.1         ป.3/1     ป.3/2      ป.3/3      ป.3/4     ป.3/5        ป.3/6       ป.3/7     

  1.2         ป.3/1       ป.3/2      ป.3/3

  2.1         ป.3/1       ป.3/2      ป.3/3      ป.3/4     

  2.2         ป.3/1       ป.3/2      ป.3/3

  3.1         ป.3/1       ป.3/2      ป.3/3

  3.2         ป.3/1      

  5.1         ป.3/1       ป.3/2      ป.3/3       ป.3/4      ป.3/5

  5.2         ป.3/1       ป.3/2      ป.3/3       ป.3/4      ป.3/5

 รวมทั้งหมด               31      ตัวชี้วัด

 


 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

     ส 14101  สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม

     ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                                          เวลา    80     ชั่วโมง

                                                                                                                                                                 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

                                ศึกษาอธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา   สรุปพุทธประวัติ   เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติสาวก และศาสนิกชน  ไตรสิกขา  โอวาท ๓  พุทธศาสน-สุภาษิต  สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา รู้ความหมายของสติ  สัมปชัญญะสมาธิและปัญญา รู้วิธีปฏิบัติของการบริหาร จิตและเจริญปัญญา  ฝึกการยืน การเดินการนั่ง  และการนอน  อย่างมีสติ  หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์    กตัญญูกตเวทีต่อประเทศ ชาติ    ประวัติศาสดา  ตัวอย่างการกระทำความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัว ในโรงเรียน  และในชุมชน บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   *** บุคคลสำคัญในชุมชน

                                ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนสถาน   การแสดงความเคารพต่อศาสนสถาน 

การบำรุงรักษาศาสนสถาน  บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   *** สถานที่สำคัญในเขตบางซื่อ (วัดต่าง ๆในเขตบางซื่อ)

การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ  การอาราธนาศีล  การอาราธนาธรรมการอาราธนาพระปริตร  ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ

หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม­

                                การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน   แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี    สิทธิพื้นฐานของเด็ก  วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทยที่แตกต่างกัน  ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน  แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   * วิถีชีวิตของชุมชนในเขตบางซื่อ*  สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเขตบางซื่อ

อำนาจอธิปไตย ความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยบทบาทหน้าที่ของ

พลเมือง สถาบันพระมหากษัตริย์  

เศรษฐศาสตร์

                                ศึกษา ระบุ  บอก  อธิบายสินค้าและบริการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ  

สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค  สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ  หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการ

                                 สินค้าและบริการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคสินค้า

และบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ  หลักการและวิธีการเลือกบริโภค  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต เช่น การแต่งกาย การกินอาหาร การใช้จ่าย

 

อาชีพ  สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ผลิต  ในชุมชน  การพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนทาง  ด้าน

เศรษฐกิจ  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการใช้สิ่งของที่ผลิตในชุมชน  ความหมายและประเภทของเงิน

หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ  สกุลเงินสำคัญที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   * วิถีชีวิตของชุมชนและสถานที่สำคัญในเขตบางซื่อ                                             ***อาชีพต่าง ๆของชุมชนในเขตบางซื่อ

 

 

ภูมิศาสตร์

                                 ใช้แผนที่/ภาพถ่าย  ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง   ระบุตำแหน่ง  ระยะทางและทิศของ

ทรัพยากรและสิ่งต่างๆ ในจังหวัดของตนเอง    แผนที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  ที่มีอยู่ในจังหวัด  ลักษณะ

ทางกายภาพที่มีผลต่อสภาพสังคมของจังหวัด บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   ***  อาณาเขตที่ตั้งของเขตบางซื่อ  ***  สภาพภูมิศาสตร์ของเขตบางซื่อ

 

                        รักและเข้าใจในศาสนา  ใฝ่เรียนรู้  เห็นคุณค่าของความเป็นคนดี  มุ่งมั่นในการทำงาน  ซื่อสัตย์

สุจริต  มุ่งมั่นในการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย  มีความเป็นประชาธิปไตย  มีความสามัคคี  อยู่อย่างพอเพียง    มีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

  1.1      ป.4/1     ป.4/2      ป.4/3      ป.4/4     ป.4/5   ป.4/6       ป.4/7      ป.4/8

  1.2        ป.4/1       ป.4/2      ป.4/3

  2.1        ป.4/1       ป.4/2      ป.4/3      ป.4/4      ป.4/5

  2.2        ป.4/1       ป.4/2      ป.4/3

  3.1        ป.4/1       ป.4/2      ป.4/3

  3.2        ป.4/1       ป.4/2

  5.1        ป.4/1       ป.4/2      ป.4/3

  5.2        ป.4/1       ป.4/2      ป.4/3

 รวมทั้งหมด               30     ตัวชี้วัด

 


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ส 15101  สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                                                เวลา    80     ชั่วโมง

                                                                                                                                                               

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ศึกษา คิดวิเคราะห์ สรุปอธิบาย  เห็นคุณค่า และประพฤติตน  ตามมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจาก

พระพุทธศาสนา  การนำพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชาติไทย  สรุปพุทธประวัติ  ประวัติสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง  พระไตรปิฎก  พระรัตนตรัย ไตรสิกขา  โอวาท ๓   ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา)    พุทธศาสนสุภาษิต   สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญ คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา

                                การจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย ประหยัดมีประโยชน์ และถูกต้องตามหลักทางศาสนาที่ตนนับถือ

การมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา การกราบพระรัตนตรัย การไหว้บิดา

มารดา ครู/อาจารย์ผู้ที่เคารพนับถือ  การกราบศพ บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   *** สถานที่สำคัญในเขตบางซื่อ

 (วัดต่าง ๆในเขตบางซื่อ)  ประเพณีท้องถิ่นของเขตบางซื่อ

 

หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม­

                                ศึกษา ยกตัวอย่าง  และปฏิบัติตนตาม เห็นคุณค่า  เสนอวิธีการ  การแก้ไขและป้องกัน  สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  หน้าที่ของพลเมืองดี  คุณลักษณะของพลเมืองดี  เหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย   แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก  การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย  วัฒนธรรมไทย ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย  คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต  ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตน   การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   * ขนบธรรมเนียม  ประเพณีวัฒนธรรมและอาชีพของประชาชนในเขตบางซื่อ

โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น  อำนาจหน้าที่และความ   สำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น

บทบาทหน้าที่ และวิธี  การเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกับบริการสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาธารณ ประโยชน์ในชุมชน

เศรษฐศาสตร์

                                                ศึกษาอธิบายความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิต  เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ  ปัจจัยอื่น ๆ พฤติกรรมของผู้บริโภค  ตัวอย่างการผลิตสินค้า  และบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่น   หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    การประยุกต์ใช้ปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์    ประเภทของสหกรณ์โดยสังเขป  สหกรณ์ในโรงเรียน (เน้นฝึกปฏิบัติจริง) การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน  บทบาทหน้าที่ของธนาคารโดยสังเขป   ดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยกู้ยืม   การฝากเงิน / การถอนเงิน  ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินทั้งนอกระบบและในระบบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   ***อาชีพของประชาชนในเขตบางซื่อ

 

 

ภูมิศาสตร์

                   รู้ตำแหน่ง  ระบุ  อธิบาย ตำแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ละติจูด ลองจิจูด)  ระยะทิศทาง  ของภูมิภาคของ

ตนเอง    ภูมิลักษณ์ที่สำคัญในภูมิภาคของตนเอง    ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ  (ภูมิลักษณ์และ

ภูมิอากาศ) และลักษณะทางสังคม (ภูมิสังคม)ในภูมิภาคของตนเอง     อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถี ชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค  ผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวดล้อม

แนวทางการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค  สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   *** สภาพภูมิศาสตร์ของเขตบางซื่อในอดีตและปัจจุบัน

                       

รักและเข้าใจในศาสนา  ใฝ่เรียนรู้  เห็นคุณค่าของความเป็นคนดี  มุ่งมั่นในการทำงาน  ซื่อสัตย์

สุจริต  มุ่งมั่นในการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย  มีความเป็นประชาธิปไตย  มีความสามัคคี  อยู่อย่างพอเพียง    มีจิตสาธารณะ

 

 รหัสตัวชี้วัด

  1.1        ป.5/1     ป.5/2      ป.5/3      ป.5/4     ป.5/5     ป.5/6       ป.5/7     

  1.2        ป.5/1       ป.5/2      ป.5/3

  2.1        ป.5/1       ป.5/2      ป.5/3      ป.5/4     

  2.2        ป.5/1       ป.5/2      ป.5/3

  3.1        ป.5/1       ป.5/2      ป.5/3

  3.2        ป.5/1       ป.5/2

  5.1        ป.5/1       ป.5/2      ป.5/3

  5.2        ป.5/1       ป.5/2      ป.5/3               

 รวมทั้งหมด               28      ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ส 16101  สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                                               เวลา    80     ชั่วโมง

                                                                                                                                                               

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ  หรือความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ  รู้คุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดกเรื่องเล่า และ ศาสนิกชน   ความสำคัญและการเคารพพระรัตนตรัย  การปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความชื่นชมการทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น     *** บุคคลสำคัญในชุมชน พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต   รู้คุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา  การบริหารจิตเจริญปัญญา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด   การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด   รู้หลักธรรมสำคัญ   ลักษณะสำคัญของศาสนพิธี   พิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป  และ การปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี  บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   * เข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน

ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในศาสนสถาน และการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม   ฝึกทักษะการมีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามที่กำหนด   รู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมใน ศาสนพิธี  พิธีกรรม และกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนด และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  ตลอดจนการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม­

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม  การแสดงออกถึงมารยาทไทยให้เหมาะสมถูกกาลเทศะ   รู้คุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย  บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น      ขนบธรรมเนียมประเพณีของเขตบางซื่อในอดีตและปัจจุบันการติดตามข้อมูล ข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน    การเลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสารในการเรียนรู้ให้เหมาะสม

รู้บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ   ตลอดจนบทบาทความสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

  

เศรษฐศาสตร์

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ   บทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน   วิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

                ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล   การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น      สถานที่สำคัญในเขตบางซื่อ

 

ภูมิศาสตร์

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ)  ลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ   ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ   การแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น  การจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน 

 รหัสตัวชี้วัด

 

  1.1        ป.6/1     ป.6/2      ป.6/3      ป.6/4     ป.6/5     ป.6/6       ป.6/7      ป.6/8      ป.6/9

  1.2        ป.6/1       ป.6/2      ป.6/3    ป.6/4

  2.1        ป.6/1       ป.6/2      ป.6/3      ป.6/4      ป.6/5

  2.2        ป.6/1       ป.6/2      ป.6/3

  3.1        ป.6/1       ป.6/2      ป.6/3

  3.2        ป.6/1       ป.6/2

  5.1       ป.6/1        ป.6/2    

  5.2       ป.6/1        ป.6/2      ป.6/3

 รวมทั้งหมด               31     ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ส 11201   ประวัติศาสตร์                                                                                                                   รายวิชา  ประวัติศาสตร์    

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                                                                                                      เวลา    40     ชั่วโมง

 

ประวัติศาสตร์

                ศึกษาเกี่ยวกับชื่อวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  การเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น   รู้ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว  บูรณาการท้องถิ่น ***ประวัติโดยสังเขปของบุคคลสำคัญในชุมชน

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของเครื่องใช้ หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน บูรณาการท้องถิ่น***  ที่ตั้งของเขตบางซื่อ

***  สถานที่สำคัญของเขตบางซื่อ  ***  ประวัติโดยสังเขปของบุคคลสำคัญในชุมชน

ความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  สามารถบอกสถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  ระบุสิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่น  บูรณาการท้องถิ่น**** สถานที่สำคัญของเขตบางซื่อ  ได้แก่  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  *** ที่ตั้งของเขตบางซื่อ

*** ประวติโดยสังเขปของบุคคลสำคัญในชุมชน

                               

รหัสตัวชี้วัด

  4.1        ป.1/1       ป.1/2      ป.1/3

  4.2        ป.1/1       ป.1/2

  4.3        ป.1/1       ป.1/2      ป.1/3

 รวมทั้งหมด               8     ตัวชี้วัด

 


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ส 12201   ประวัติศาสตร์                                                                                                                   รายวิชา  ประวัติศาสตร์    

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                                                                                      เวลา    40     ชั่วโมง

 

ประวัติศาสตร์

                ศึกษาเกี่ยวกับชื่อวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  การเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น   รู้ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว  บูรณาการ

หลักสูตรท้องถิ่น  สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในเขตบางซื่อ

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของเครื่องใช้ หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน

ความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  สามารถบอกสถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  ระบุสิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่น บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น            *  อาชีพต่างๆของชุมชนในเขตบางซื่อ   บุคคลสำคัญในชุมชน วัฒนธรรมประเพณีในชุมชน

 รหัสตัวชี้วัด

   4.1        ป.1/1       ป.1/2     

  4.2        ป.1/1       ป.1/2

  4.3        ป.1/1       ป.1/2     

รวมทั้งหมด               8     ตัวชี้วัด

 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ส 13201   ประวัติศาสตร์                                                                                                                   รายวิชา  ประวัติศาสตร์   

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                                                                                                      เวลา    40     ชั่วโมง

 

                ศึกษาเกี่ยวกับศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  การลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน    ลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน  การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ  บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในเขตบางซื่อ

พระนามและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย จนถึงรัชกาลปัจจุบัน โดยสังเขป  ตลอดจนวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ


รหัสตัวชี้วัด

  4.1         ป.3/1       ป.3/2      ป.3/3

  4.2         ป.3/1       ป.3/2

  4.3         ป.3/1       ป.3/2      ป.3/3

 รวมทั้งหมด          8   ตัวชี้วัด

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ส 14201   ประวัติศาสตร์                                                                                                                   รายวิชา  ประวัติศาสตร์   

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                                                                                      เวลา    40     ชั่วโมง

 

ประวัติศาสตร์

ศึกษา  อธิบาย แยกประเภท เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ ยุคสมัยที่ใช้ใน

การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย  ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  แบ่งเป็นหลักฐานชั้นต้น และหลักฐาน

ชั้นรอง  พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป 

บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนในเขตบางซื่อ

                                พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป

ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยเฉพาะที่สามารถก่อตั้งเป็นอาณาจักรโบราณได้โดยสังเขป   หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทยโดยสังเขป

บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ประวัติของสถานที่สำคัญของเขตบางซื่อ

การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป  พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางด้านการเมือง

การปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป  ประวัติ และผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย   ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย  คุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์

                                รักความเป็นไทย  ภูมิใจในความเป็นไทยที่สำคัญ  และควรค่าแก่การอนุรักษ์

 

รหัสตัวชี้วัด

 

  4.1        ป.4/1      ป.4/2        ป.4/3

  4.2        ป.4/1      ป.4/2

  4.3        ป.4/1      ป.4/2        ป.4/3

 รวมทั้งหมด               8      ตัวชี้วัด

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ส 15201   ประวัติศาสตร์                                                                                                                   รายวิชา  ประวัติศาสตร์    

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                                                                                      เวลา    40     ชั่วโมง

 

ประวัติศาสตร์

ศึกษาสืบค้น นำเสนอ ยกตัวอย่าง ความเป็นมาของท้องถิ่นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆ  ตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่น แหล่งข้อมูลและ  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเพื่อตอบคำถามตัวอย่างเรื่องราวจากเอกสารต่างๆ ที่สามารถแสดงนัยของความคิดเห็นกับข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่นที่แสดงความจริงกับข้อเท็จจริง  สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลในท้องถิ่นบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ***สภาพภูมิศาสตร์ของเขตบางซื่อในอดีต

อธิบายการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้โดยสังเขป  อิทธิพลของอารยธรรม  อินเดียและจีน ที่มีต่อไทย และคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย   อิทธิพลที่หลากหลายในกระแสของวัฒนธรรมต่างชาติต่อ

สังคมไทยในปัจจุบัน บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น *** สภาพ-ภูมิศาสตร์ของเขตบางซื่อในอดีตและปัจจุบัน

*  ลักษณะทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและอาชีพของประชาชนในเขตบางซื่อ

                               ศึกษา อธิบาย  บอก การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา โดยสังเขป ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และการปกครองของอาณาจักรอยุธยา พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาการด้านการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ โดยสังเขป   ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา   ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป  การกอบกู้เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรีโดยสังเขป  พระราชประวัติ และผลงานของพระเจ้าตากสินมหาราชโดยสังเขป ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรีโดยสังเขป  

                บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น***  สภาพภูมิศาสตร์ของบางซื่อในอดีตและปัจจุบัน

*  ลักษณะทางภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจและอาชีพของประชาชนในเขตบางซื่อ

รักและเข้าใจในประวัติศาสตร์  ใฝ่เรียนรู้  เห็นคุณค่าของความเป็นคนดี  มุ่งมั่นในการทำงาน 

ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย  มีความเป็นประชาธิปไตย  มีความสามัคคี  อยู่อย่างพอเพียง    มีจิตสาธารณะ

 รหัสตัวชี้วัด

  4.1         ป.5/1        ป.5/2      ป.5/3

  4.2         ป.5/1        ป.5/2

  4.3          ป.5/1       ป.5/2      ป.5/3       ป.5/4

 รวมทั้งหมด               9      ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ส 16201   ประวัติศาสตร์                                                                                                   รายวิชา  ประวัติศาสตร์    

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                                                                      เวลา    40     ชั่วโมง

 

ประวัติศาสตร์

                ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ   การนำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีต

บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ***  วิถีชีวิตของชาวบางซื่อในอดีตและปัจจุบัน  ***  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตบางซื่อ

                สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน   ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป   ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่างๆ  และภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ***  วิถีชีวิตของชาวบางซื่อในอดีตและปัจจุบัน  ***  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตบางซื่อ

 

รหัสตัวชี้วัด

 

  4.1        ป.6/1       ป.6/2     

  4.2        ป.6/1       ป.6/2

  4.3        ป.6/1       ป.6/2     ป.6/3       ป.6/4

 

รวมทั้งหมด               8     ตัวชี้วัดหลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเีรยนรู้สุขศึกษและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เีรียนCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518