ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ท 11101  ภาษาไทย                                                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                                                                                   เวลา  200  ชั่วโมง                                                                            

การอ่าน

การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้องจองและข้อความที่ประกอบด้วย 

คำพื้นฐาน  คือ คำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คำ  รวมทั้งคำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ   การอ่านหนังสือตามความสนใจ  การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์

มีมารยาทในการอ่าน 

การเขียน

                                การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการ เขียนตัวอักษรไทย  การเขียนสื่อสาร

มารยาทในการเขียน 

การฟัง  การดู  การพูด

                                การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ   การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก

จากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง   การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน   มารยาทในการฟัง

มารยาทในการดู   มารยาทในการพูด  *** บูรณาการท้องถิ่น ประวัติบุคคลสำคัญ(หลวงพ่อผล)

***ครอบครัวของฉัน      ***บ้านของฉัน

  หลักการใช้ภาษา

พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์   เลขไทย   การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ

มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา   การผันคำ   ความหมายของคำ   การแต่งประโยค

คำคล้องจอง  *** บ้านของฉัน   

วรรณคดีและวรรณกรรม

วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก   บทอาขยานและบทร้อยกรอง

*** เนื้อเพลงชาย  เมืองสิงห์

 

                มีทักษะในการ อ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  พูด  ในภาษาไทย   มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะทางสังคม       มีวินัย  รักความเป็นไทย  มีมารยาทในการฟังพูดอ่าน เขียนในภาษาไทยได้ดี

รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1      ป.1/1   ป.1/2     ป.1/3     ป.1/4     ป.1/5    ป.1/6   ป.1/7     ป.1/8    

ท 2.1     ป.1/1   ป.1/2     ป.1/3    

ท 3.1     ป.1/1   ป.1/2     ป.1/3     ป.1/4     ป.1/5     

ท 4.1     ป.1/1   ป.1/2     ป.1/3     ป.1/4     

ท 5.1     ป.1/1   ป.1/2    

รวมทั้งหมด       22   ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ท 12101    ภาษาไทย                                                                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                                                                                       เวลา  200  ชั่วโมง

การอ่าน

                                  การอ่านออกเสียงและการบอกวามหมายของคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ

ที่ประกอบด้วยคำพื้นฐานเพิ่มจาก  ป. ๑ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คำ   รวมทั้งคำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การอ่าน

จับใจความจากสื่อต่างๆ  การอ่านหนังสือตามความสนใจ  การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือ

ข้อแนะนำมารยาทในการอ่าน   บูรณาการท้องถิ่น  ***  ประวัติบุคคลสำคัญ  ***   ประวัติบางซื่อ ***สถานที่สำคัญ

การเขียน

                                การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย   การเขียนเรื่องสั้นๆ

เกี่ยวกับประสบการณ์ การเขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ มารยาทในการเขียน  

การฟัง  การดู  การพูด

                                การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง   การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน    มารยาทใน

การฟัง   การดู   การพูด   บูรณาการท้องถิ่น  ***อาชีพในท้องถิ่น

หลักการใช้ภาษา

                                  พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์   เลขไทย    การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ

มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา   การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ  คำที่มีตัว

การันต์   คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ   คำที่มีอักษรนำ  คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน   คำที่มี รร   ความหมายของคำ

การแต่งประโยค   การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆ  บูรณาการท้องถิ่น  ***อาชีพในท้องถิ่น

วรรณคดีและวรรณกรรม

                                         วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก บทร้องเล่นที่มีคุณค่า   บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า  บูรณาการท้องถิ่น     ลิเกหอมหวน    ชาย   เมืองสิงห์

                มีทักษะในการ อ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  พูด  ในภาษาไทยอย่างดี  มีทักษะการอ่าน หรือฟังจากสื่อต่าง ๆ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่เรียนรู้  มีวินิสัย   กล้าแสดงออก  รักความเป็นไทย มีมารยาทในการฟังพูดอ่าน เขียนในภาษาไทยได้ดี

รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1     ป.2/1   ป.2/2     ป.2/3     ป.2/4      ป.2/5      ป.2/6   ป.2/7     ป.2/8    

ท 2.1     ป.2/1   ป.2/2     ป.2/3     ป.2/4     

ท 3.1     ป.2/1   ป.2/2     ป.2/3     ป.2/4     ป.2/5      ป.2/6    ป.2/7

ท 4.1     ป.2/1   ป.2/2     ป.2/3     ป.2/4     ป.2/5     

ท 5.1     ป.2/1   ป.2/2     ป.2/3                                   

รวมทั้งหมด       27   ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

  ท 13101    ภาษาไทย                                                                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                                                                                                     เวลา  200  ชั่วโมง

การอ่าน

                                การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ

ที่ประกอบด้วยคำพื้นฐานเพิ่มจาก  ป.๒ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ คำ  รวมทั้งคำที่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ การอ่านหนังสือตามความสนใจ  การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือ ข้อแนะนำ   การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ   มารยาทในการอ่าน  บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ***ประเพณีและวัฒนธรรมในเขตบางซื่อ

การเขียน

 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย  การเขียนบรรยายเกี่ยวกับ

ลักษณะของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่  การเขียนบันทึกประจำวัน  การเขียนจดหมายลาครู  การเขียนเรื่องตาม

จินตนาการจากคำ ภาพ และหัวข้อที่กำหนด  มารยาทในการเขียน  บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ***ประเพณีและวัฒนธรรมในเขตบางซื่อ

 

การฟัง  การดู  การพูด

                                การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน มารยาทในการฟัง มารยาทในการดู  มารยาทในการพูด 

บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ***ประเพณีและวัฒนธรรมในเขตบางซื่อ

 

หลักการใช้ภาษา

                                การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ  มาตราตัวสะกดที่  ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา  การผันอักษรกลาง  อักษรสูง และอักษรต่ำ คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ    คำที่มีอักษรนำ   คำที่ประวิสรรชนีย์

และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์   คำที่มี ฤ ฤๅ   คำที่ใช้ บัน บรร   คำที่ใช้ รร   คำที่มีตัวการันต์    ความหมายของคำ

ชนิดและหน้าที่ของคำ  การใช้พจนานุกรม   การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร  คำคล้องจอง   คำขวัญ   ภาษาไทยมาตรฐาน   ภาษาถิ่น  

วรรณคดีและวรรณกรรม

วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบ้าน  บทอาขยานและบทร้อย   กรองที่มีคุณค่า

                มีทักษะในการ อ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  พูด  ในภาษาไทยอย่างดี  มีทักษะการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน หรือฟังจากสื่อต่าง ๆ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  มีระเบียบวินัย  รักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้  กล้าแสดงออก  รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น   มีมารยาทในการฟังพูดอ่าน เขียนในภาษาไทยได้ดี   บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น *** บุคคลสำคัญในท้องถิ่น                      ชาย  เมืองสิงห์

 

รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1         ป.3/1   ป.3/2     ป.3/3     ป.3/4      ป.3/5      ป.3/6   ป.3/7     ป.3/8     ป.3/9

ท 2.1        ป.3/1   ป.3/2     ป.3/3     ป.3/4      ป.3/5     ป.3/6          

ท 3.1        ป.3/1   ป.3/2     ป.3/3     ป.3/4      ป.3/5     ป.3/6    

ท 4.1        ป.3/1   ป.3/2     ป.3/3     ป.3/4      ป.3/5     ป.3/6   

ท 5.1        ป.3/1   ป.3/2     ป.3/3     ป.3/4         

รวมทั้งหมด              31   ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 ท 14101  ภาษาไทย                                                                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                                                                                       เวลา  160  ชั่วโมง

การอ่าน

                                การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง    การอ่านบทร้อย

กรองเป็นทำนองเสนาะ  การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ   การอ่านหนังสือตามความสนใจ  มีมารยาทในการอ่าน

ที่ดี   รักความเป็นไทย     บูรณาการท้องถิ่น*** สถานที่ราชการเขตบางซื่อ

การเขียน

                                การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  การเขียนสื่อสาร

การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน  การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ   การเขียนจด

หมายถึงเพื่อนและบิดามารดา  การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

มีทักษะในการเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง  รวมทั้งมีมารยาทในการเขียนที่ดี มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

บูรณาการท้องถิ่น หนังสือเสริมการอ่านบางซื่อของเรา

การฟัง  การดู  การพูด

                                การจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน   การจับใจความ และ

การพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู  จากสื่อต่างๆ  การรายงาน มีทักษะในการฟัง ดู  พูด  มีมารยาทที่ดี

ในการฟัง การดู และการพูด  บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   *** สถานที่สำคัญในเขตบางซื่อ (วัดต่าง ๆในเขต

บางซื่อ) ประเพณีท้องถิ่นของเขตบางซื่อ

 

หลักการใช้ภาษา

                                คำในแม่ ก กา  มาตราตัวสะกด  การผันอักษร  คำเป็นคำตาย  คำพ้อง  ชนิดของคำ  การใช้พจนานุกรมประโยคสามัญ   กลอนสี่    คำขวัญ    สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต   ภาษาไทยมาตรฐาน 

 ภาษาถิ่น  บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   *** บางซื่อของฉัน

 

วรรณคดีและวรรณกรรม

วรรณคดีและวรรณกรรม เพลงพื้นบ้าน   บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

                มีทักษะในการ อ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  พูด  ในภาษาไทยอย่างดี  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน หรือฟังจากสื่อต่าง ๆ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  มีระเบียบวินัย  รักการอ่าน  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รักความเป็นไทย  มีมารยาทในการฟังพูดอ่าน เขียนในภาษาไทยได้ดี  บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น   ***ชาย  เมืองสิงห์

 

รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1         ป.4/1   ป.4/2     ป.4/3     ป.4/4      ป.4/5      ป.4/6   ป.4/7     ป.4/8    

ท 2.1         ป.4/1   ป.4/2     ป.4/3     ป.4/4      ป.4/5     ป.4/6    ป.4/7   ป.4/8

ท 3.1         ป.4/1   ป.4/2     ป.4/3     ป.4/4      ป.4/5     ป.4/6    

ท 4.1         ป.4/1   ป.4/2     ป.4/3     ป.4/4      ป.4/5     ป.4/6      ป.4/7

ท 5.1         ป.4/1   ป.4/2     ป.4/3     ป.4/4            

รวมทั้งหมด              33   ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ท 15101   ภาษาไทย                                                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย   

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                                                                       เวลา  160  ชั่วโมง

การอ่าน

                                 การอ่านออกเสียงและอธิบายบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   การอ่านบทร้อย

กรองเป็นทำนองเสนาะ  การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และ

ปฏิบัติตาม    การอ่านหนังสือตามความสนใจ    มารยาทในการอ่าน  บูรณาการท้องถิ่น  ***  สถานที่สำคัญ

*** ถนนสายไม้

 การเขียน

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทยการเขียน

สื่อสาร  การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน  การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ  

การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  การกรอกแบบรายการ

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ   มารยาทในการเขียน บูรณาการท้องถิ่น  ***  อาชีพในอนาคต

 

การฟัง  การดู  การพูด

                                การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่างๆ  การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน  การรายงาน มารยาทในการฟัง การดู และการพูด                 

หลักการใช้ภาษา

                                ชนิดของคำ   ประโยคและส่วน ประกอบของประโยค  ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น  คำราชาศัพท์คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  กาพย์ยานี ๑๑  สำนวนที่เป็นคำ  พังเพยและสุภาษิต  บูรณาการท้องถิ่น  ***  อาชีพในท้องถิ่น  ***  บางซื่อของเรา

วรรณคดีและวรรณกรรม

          วรรณคดีและวรรณกรรม   บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า บูรณาการท้องถิ่น  บุคคลสำคัญในเขตบางซื่อ  ชาย  เมืองสิงห์   ลิเกหอมหวล

 

                มีทักษะในการ อ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  พูด  ในภาษาไทยได้อย่างดี  มีทักษะการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน หรือฟังจากสื่อต่าง ๆ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  มีมารยาทในการฟังพูดอ่าน รักการอ่าน  เขียนในภาษาไทยได้ดี    ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กล้าแสดงออก และมีมารยาทในการฟังพูดอ่านเขียน

 สามารถนำไปสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

   

รหัสตัวชี้วัด

  1.1          ป.5/1      ป.5/2      ป.5/3      ป.5/4     ป. 5/5     ป.5/6     ป. 5/7     ป. 5/8

  2.1          ป. 5 /1     ป. 5 /3    ป. 5 /2    ป.5 /4    ป. 5 /5   ป. 5 /6   ป. 5 /7     ป.5 /8   ป.5 /9

ท 3.1           ป. 5/ 1     ป. 5/2    ป. 5/3      ป. 5/4    ป. 5/5

ท 4.1           ป. 5/1      ป. 5/2    ป. 5/3      ป. 5/4    ป. 5/5    ป. 5/6      ป. 5/7

ท 5.1           ป. 5/ 1      ป. 5/2    ป. 5/3      ป. 5/4

รวมทั้งหมด              33   ตัวชี้วัด

                                                                      

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ท 16101   ภาษาไทย                                                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                                                                        เวลา   160  ชั่วโมง

การอ่าน

                                การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรอง การอ่าน

บทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ  การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ การอ่านเร็ว  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย

 คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟการอ่านหนังสือตาม

ความสนใจ  มีมารยาทในการอ่าน  สามารถอธิบายสื่อความหมายที่อ่านได้  บูรณาการท้องถิ่น*** ประเพณีบางซื่อ

*** อาชีพในท้องถิ่น *** สถานที่สำคัญของบางซื่อ ***ห้องสมุดรถไฟบางซื่อ

 

 การเขียน

                                การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  การเขียน

สื่อสาร  การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด  การเขียนเรียงความ   การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ

การเขียนจดหมายส่วนตัว    การกรอกแบบรายการ  การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์   มารยาทใน

การเขียน  บูรณาการท้องถิ่น *** สถานที่สำคัญของบางซื่อ  ***รณรงค์ความภูมิใจในท้องถิ่น

 

การฟัง  การดู  การพูด

                          การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ  การวิเคราะห์

ความน่าเชื่อ  ถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา   การรายงาน  การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่างๆ  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด                  บูรณาการท้องถิ่น  *** สถานที่สำคัญในเขตบางซื่อ (วัดต่าง ๆในเขตบางซื่อ) ***ประเพณีท้องถิ่นของเขตบางซื่อ  *** บุคคลสำคัญในชุมชน  ***อาชีพต่าง ๆของชุมชนในเขตบางซื่อ

 

หลักการใช้ภาษา

                                ชนิดของคำ   คำราชาศัพท์   ระดับภาษา ภาษาถิ่นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ   กลุ่มคำหรือวลี

ประโยคสามัญ  ประโยครวม  ประโยคซ้อน  กลอนสุภาพ   สำนวนที่เป็นคำพังเพย และสุภาษิต

วรรณคดีและวรรณกรรม

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม   บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า  บูรณาการท้องถิ่น 

*** ประวัติบุคคลสำคัญในท้องถิ่น

                มีทักษะในการ อ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  พูด  ในภาษาไทยได้อย่างดี  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน หรือฟังจากสื่อต่าง ๆ กล้าพูดกล้าแสดงออก  อธิบาย  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  มีมารยาทในการฟังพูดอ่าน รักการอ่าน  เขียนในภาษาไทยได้ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  และมีมารยาทในการฟังพูดอ่านเขียน  รักความเป็นไทย   สามารถนำไปสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

 

รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1            ป.6/1    ป.6/2     ป.6/3     ป.6/4      ป.6/5     ป.6/6    ป.6/7     ป.6/8     ป.6/9

ท 2.1            ป.6/1    ป.6/2     ป.6/3     ป.6/4      ป.6/5      ป.6/6   ป.6/7     ป.6/8     ป.6/9

ท 3.1            ป.6/1    ป.6/2     ป.6/3     ป.6/4      ป.6/5      ป.6/6    

ท 4.1            ป.6/1    ป.6/2     ป.6/3     ป.6/4      ป.6/5      ป.6/6

ท 5.1            ป.6/1    ป.6/2     ป.6/3     ป.6/4      

รวมทั้งหมด              34   ตัวชี้วัด
หลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและประวัิติศาสตร์
กลุ่มสาระการเีรยนรู้สุขศึกษและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เีรียนCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518