ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ง 11101  งานอาชีพและเทคโนโลยีสาระการเรียนรู้                                           กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่   1                                                                                            เวลา   80   ชั่วโมง

 

    ศึกษาค้นคว้า วิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง   ใช้วัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ

ในการทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือตนเอง  มีทักษะการค้นหาอย่างมีขั้นตอนจากข้อมูลที่สนใจและแหล่ง

ข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว  ประโยชน์ของอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

                            เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานกลุ่มร่วมกัน  มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  อีกทั้งให้มีลักษณะนิสัยการทำงานที่ กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด  ปลอดภัย  สะอาด และรอบคอบ  รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1          ป. 1/1    ป. 1/2     ป. 1/3

ง 3.1          ป. 1/1    ป. 1/2

                               

รวมทั้งหมด         5   ตัวชี้วัด

 


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ง 12101  งานอาชีพและเทคโนโลยีสาระการเรียนรู้                                           กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่   2                                                                                                           เวลา   80   ชั่วโมง

                                                                                                              ศึกษาค้นคว้า -วิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

                                ศึกษาค้นคว้าวิธีการและประโยชน์ในการทำงาน   ใช้วัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องมือ ในการทำงานอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย   ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ใน การสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย  มีความคิดสร้างสรรค์  อย่างน้อย    ลักษณะ  ในการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการ   ประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ และการรักษาแหล่งข้อมูล   ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์      

                                โดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบ  โดยถ่ายทอดความคิดเป็น

ภาพร่าง  ๒ มิติ  ลงมือสร้าง และประเมินผล

                                เพื่อให้เข้าใจกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทำงาน  ที่เสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง

                               

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1         ป. 2/1   ป. 2/2    ป. 2/3

ง 2.1         ป. 2/1   ป. 2/2    ป. 2/3   ป. 2/4

ง 3.1         ป. 2/1    ป. 2/2    ป. 2/3

 

รวมทั้งหมด         10   ตัวชี้วัด

 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ง 13101  งานอาชีพและเทคโนโลยีสาระการเรียนรู้                                           กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่   3                                                                                                           เวลา   80   ชั่วโมง

 

                ศึกษาค้นคว้าวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม

การใช้วัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน ขั้นตอนกระบวนการทำงาน การสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ๒ มิติ  ลงมือสร้าง และประเมินผล   เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ  ทักษะการค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน  สามารถนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ  วิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

                                เพื่อให้เข้าใจวิธีการทำงาน กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ เข้าใจประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยกำหนด ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบมีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะในการสร้างของเล่น   มีลักษณะนิสัยการทำงาน  ที่เสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า

      
                      

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1          ป. 3/1     ป. 3/2      ป. 3/3 

ง 2.1          ป. 3/1     ป. 3/2      ป. 3/3

ง 3.1          ป. 3/1      ป. 3/2

 

รวมทั้งหมด         8        ตัวชี้วัด

 

 


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ง 14101  งานอาชีพและเทคโนโลยีสาระการเรียนรู้                                           กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่   4                                                                                                           เวลา   80   ชั่วโมง

 

                ศึกษาค้นคว้าวิธีการทำงาน การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว  ขั้นตอนการทำงาน การปลูกไม้ดอก  หรือไม้ประดับ ได้แก่ สวนหย่อมริมคลองประปา  สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ และผักปลอดสารพิษ ตลอดจนการทำงานอื่นๆในชีวิตประจำวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย   มารยาทในการทำงาน การต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่าง ๆ  การรับประทานอาหาร การใช้ห้องเรียน  ห้องน้ำ  และ ห้องส้วม พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติจริง จนเกิดความมั่นใจ และภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์  ประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน การสร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิก และความหมายและความสำคัญของอาชีพ ได้แก่ อาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงน่อง

 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการทำงานในการดำรงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานร่วมกัน   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้ ทำงานอย่างมีคุณธรรม และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาและเข้าใจการเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ                              

 

รหัสตัวชี้วัด

 

ง 1.1          ป. 4/1     ป. 4/2     ป. 4/3     ป. 4/4

ง 3.1          ป. 4/1     ป. 4/2     ป. 4/3    ป. 4/4   ป. 4/5

ง 4.1          ป. 4/1

 

รวมทั้งหมด         10 ตัวชี้วัด

 


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ง 15101  งานอาชีพและเทคโนโลยีสาระการเรียนรู้                                           กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่   5                                                                                                           เวลา   80   ชั่วโมง

 

                ศึกษาค้นคว้าวิธีการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน มีทักษะการจัดการ

ในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีต   มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว   มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ได้แก่ สวนหย่อมริมคลองประปา  สวนหย่อมเชิงสะพานพระราม 7  ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี สิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจโดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการ

โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติการสร้างสิ่งของเครื่องใช้   มีความคิดสร้างสรรค์

อย่างน้อย ๒ ลักษณะ ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  สิ่งของเครื่องใช้ ด้วยการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ  และประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์  สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนและความแตกต่างของอาชีพ ได้แก่ การทำดอกไม้จันทน์

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการทำงานในการดำรงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานร่วมกัน   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้ ทำงานอย่างมีคุณธรรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการทำงานในการดำรงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานร่วมกัน   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้ ทำงานอย่างมีคุณธรรม และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาและเข้าใจการเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ                              

 

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1         ป. 5/1     ป. 5/2      ป. 5/3     ป. 5/4

ง 2.1         ป. 5/1     ป. 5/2      ป. 5/3     ป. 5/4      ป. 5/5

ง 3.1         ป. 5/1     ป. 5/2

ง 4.1         ป. 5/1     ป. 5/2

 

รวมทั้งหมด         13  ตัวชี้วัด

 


 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ง 16101  งานอาชีพและเทคโนโลยีสาระการเรียนรู้                                           กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่   6                                                                                                           เวลา   80   ชั่วโมง

                ศึกษาค้นคว้า แนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน การจัดการในการทำงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกันด้านการเกษตร เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว มารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น  ส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี  สิ่งของเครื่องใช้  มีทักษะการสร้างชิ้นงานไป ประยุกต์ ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์  คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ ได้แก่  การทำหัวโขน การทำว่าวไทย ดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงน่อง

งานจิ๊กซอร์ไม้ประดิษฐ์ และนำความรู้  ความสามารถ   และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ

          โดยกำหนดปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ๓ มิติ  หรือแผนที่ความคิด  ลงมือสร้าง และ ประเมินผล    

                           เพื่อให้มีความเข้าใจการทำงานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการทำงานที่ขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาท  มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างหลากหลาย  นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เก็บรักษา ข้อมูล สร้างภาพกราฟิก สร้างงานเอกสาร นำเสนอข้อมูล และสร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึก และรับผิดชอบ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ

 

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1         ป. 6/1    ป. 6/2    ป. 6/3  

ง 2.1         ป. 6/1   ป. 6/2    ป. 6/3  

ง 3.1         ป. 6/1   ป. 6/2    ป. 6/3     ป. 6/4     ป. 6/5

ง 4.1         ป. 6/1   ป. 6/2

 

รวมทั้งหมด         13   ตัวชี้วัด
หลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและประวัิติศาสตร์
กลุ่มสาระการเีรยนรู้สุขศึกษและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เีรียนCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518