ReadyPlanet.com
dot
dot
ผู้บริหารสถานศึกษา
dot
dot
dot
bulletเมนูหลัก
bulletประวัติโรงเรียน
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletคำขวัญประจำโรงเรียน
bulletแผนที่โรงเรียน
bulletครู และบุคลากร
bulletรายงานประจำปี (SAR)2558
bulletสรุปการดำเนินงาน
bulletผลสำเร็จ
bulletแนวทางการพัฒนา
bulletความต้องการ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โทรทัศน์ครู
ตัวอย่างข้อสอบ O-net,A-net
โอเนต


วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์

                   โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส      มุ่งพัฒนา สร้างสรรค์เด็กดี ให้มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีความรู้     คู่คุณธรรม มีความสามารถเรียนรู้เทคโนโลยี       มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีทักษะชีวิต สืบสานวัฒนธรรม         มีจิตสำนึกในความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครอง   ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง  มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาตลอดชีวิต และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

พันธกิจ

๑.  จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้สอดคล้องกับความสนใจ และสภาพชีวิตจริงของผู้เรียนให้โอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาตนเอง ตามความสามารถ

๒. เน้นให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณ วิเคราะห์ วิจารณ์

๓. เน้นผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในด้านทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน ทักษะการคิดวิจารณญาณทักษะทางสังคม ทักษะการแก้ปัญหากระบวนการเรียนรู้ ฯลฯ

๔. จัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงให้มากที่สุด และเน้นให้เกิดความคิดรวบยอดในกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ

๕. จัดการเรียนการสอนให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือบูรณาการสาระการเรียนรู้และสามารถนำมาจัดสร้างองค์ความรู้ขึ้นใหม่

๖. พัฒนาจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สอดแทรกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๗. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน

๘. จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และสามารถบริการชุมชนได้

 

เป้าหมาย

๑.  นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่าง มีระบบร้อยละ  ­๘๐

๒.  นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ร้อยละ  ๘๐

๓.  นักเรียนสามารถนำทักษะชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับของสังคม

๕.  ชุมชนให้การยอมรับและร่วมกับการดำเนินงานของโรงเรียน

๖.  โรงเรียนมีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และบริการชุมชน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                   ๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

                   ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต

                   ๓.  มีวินัย

                   ๔.  ใฝ่เรียนรู้

                   ๕. อยู่อย่างพอเพียง

                   ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน

                   ๗. รักความเป็นไทย

                   ๘. มีจิตสาธารณะ

                   ๙. มีความเป็นประชาธิปไตย

 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ลูกเวตวัน มีสัมมาคารวะ

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

นิยมไทย  แต่งไทย  ไหว้สวย”

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518