ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์

                   เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียนมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.  จัดกิจกรรมส่งเสิรมและพัฒนาผู้เรียน  ให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม  ธำรงรักษา  รวมทั้งร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

๓.  จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิด  การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  สื่อสารได้อย่างน้อย  ๒  ภาษา  รักการอ่าน  และรู้เท่าทันอาเซียน

๔.  จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๕.  จัดระบบบริหารสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

๖.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

กลยุทธ์

๑.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  รักในความเป้นชาติไทยและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓.  ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

๔.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  เพื่อความเป็นมืออาชีพ

๕.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ตามหลักธรรมาภิบาล  และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

เป้าหมาย

๑.  นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่าง มีระบบร้อยละ  ­๘๐

๒.  นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ร้อยละ  ๘๐

๓.  นักเรียนสามารถนำทักษะชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับของสังคม

๕.  ชุมชนให้การยอมรับและร่วมกับการดำเนินงานของโรงเรียน

๖.  โรงเรียนมีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และบริการชุมชน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                   ๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

                   ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต

                   ๓.  มีวินัย

                   ๔.  ใฝ่เรียนรู้

                   ๕. อยู่อย่างพอเพียง

                   ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน

                   ๗. รักความเป็นไทย

                   ๘. มีจิตสาธารณะ

                   ๙. มีความเป็นประชาธิปไตย

 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

นิยมไทย  แต่งไทย  ไหว้สวย” 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ลูกเวตวัน มีสัมมาคารวะ

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518