ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน
bulletคำขวัญประจำโรงเรียน
bulletแผนที่โรงเรียน
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletหัวหน้างานบริหารงาน 4 ฝ่าย
bulletสายชั้นปฐมวัย
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletสายชั้นการศึกษาพิเศษ
bulletลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
dot
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ 2562-2566
bulletแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต
dot
dot
bullet แผนงานงบประมาณประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
' >


สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

เสมาธรรมจักรอยู่บนฐานช่อลูกหวาย ซึ่งเป็นต้นไม้เก่าแก่ในซอยวัดเวตวันธรรมาวาส

หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าทั่วไปว่า "ซอยวัดเซิงหวาย"  หรือ "วัดเชิงหวาย" 

อันหมายถึงความเหนียวแน่นกลมเกลียวสามััคคี

 

สีประจำโรงเรียน

 ฟ้า - ขาว

สีฟ้า  หมายถึง ความเข้มแข็ง ความอดทน ความกล้าหาญ ความเสียสละ เป็นสีของท้องฟ้าที่มีอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุด เพราะ  เป็นสีแห่งจักรวาล

สีขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความใสสะอาดปราศจากความมัวหมอง เปรียบประดุจสีแห่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
สรุปความหมาย  สีฟ้า-ขาว จึงหมายถึง นักเรียนโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสที่มีความเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ เสียสละ และยึดมั่นในพระบวร
พุทธศาสนา สมกับเป็นโรงเรียนแห่งวิถีพุทธ 
 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518