ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน
bulletคำขวัญประจำโรงเรียน
bulletแผนที่โรงเรียน
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
dot
dot
bulletหัวหน้างานบริหารงาน 4 ฝ่าย
bulletสายชั้นปฐมวัย
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletสายชั้นการศึกษาพิเศษ
bulletลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
dot
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ 2562-2566
bulletแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต
dot
dot
bullet แผนงานงบประมาณประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


พระราชบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พุทธศักราช-2560.pdf

พรบ_การพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562.pdf

พรบ_การศึกษาภาคบังคับ 2545.pdf

พรบ_การศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2).pdf

พรบ_การศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4).pdf

พรบ_ข้อมูลข่าวสารของราชการ.pdf

พรบ_คุ้มครองเด็ก 2546.pdf

พรบ_ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่2).pdf

พรบ_ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่3).pdf

พรบ_ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf

พรบ_ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่2).pdf

พรบ_ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่3).pdf

พรบ_ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ.pdf

พรบ_สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546.pdf

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาออกไปนอกสถานที่ 2548.pdf

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 2548.pdf
ข่าวสาระน่ารู้

คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
สร้าง E-book ง่าย ๆ จาก Powerpoint
คู่มือการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
คู่มือสำหรับประชาชน สพฐ.Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518