ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน
bulletคำขวัญประจำโรงเรียน
bulletแผนที่โรงเรียน
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletหัวหน้างานบริหารงาน 4 ฝ่าย
bulletสายชั้นปฐมวัย
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletสายชั้นการศึกษาพิเศษ
bulletลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
dot
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ 2562-2566
bulletแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต
dot
dot
bullet แผนงานงบประมาณประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
' >


เป้าประสงค์

  เป้าประสงค์ (GOAL)

๑. พัฒนาส่งเสริมผู้เรียน  ให้เป็นคนไทย  ๔.๐ มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C)

         ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

         ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา

         ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร

         ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร

         ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

๒. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

   ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

         ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย

         ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย

         ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม

๓. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

๔. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม รักการทำงาน

๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา

๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518