ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน
bulletคำขวัญประจำโรงเรียน
bulletแผนที่โรงเรียน
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletหัวหน้างานบริหารงาน 4 ฝ่าย
bulletสายชั้นปฐมวัย
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletสายชั้นการศึกษาพิเศษ
bulletลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
dot
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ 2562-2566
bulletแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต
dot
dot
bullet แผนงานงบประมาณประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
' >


พันธกิจ

 พันธกิจ (MISSION)

๑. พัฒนาส่งเสริมผู้เรียน  ให้เป็นคนไทย  ๔.๐ มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C)

๒. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

๓. พัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

๔. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีคุณธรรม  รักการทำงาน

๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา

๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ในการบริหารจัดการศึกษาบนหลักธรรมาภิบาลCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518