ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


แจ้งกำหนดกิจกรรม ปิด - เปิดภาคเรียน ระดับชั้นประถม

 


 

 

ที่  ศธ ๐๔๒๓๐.๒๖ /ว.๑๙

 

 
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

๑๘๘ ซอยกรุงเทพฯ - นนทบุรี ๒๑

ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕

เรื่อง  แจ้งกำหนดกิจกรรม ปิด - เปิดภาคเรียน

เรียน   ผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาทุกท่าน

ด้วยโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส กำหนดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

๒๗  ก.พ.  ๕๕

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  สอบ O-Net

๒๗  ก.พ.  ๕๕

นักเรียนระดับปฐมวัยเรียนวันสุดท้าย

๒๘  ก.พ.  ๕๕

งานบัณฑิตน้อยสายชั้นปฐมวัย

๘ ก.พ. ๕๕

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สอบ NT

๕  มี.ค.  ๕๕

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

๘  มี.ค.  ๕๕

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ สอบ Las

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  สอบ NT

๙ มี.ค. ๕๕

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สอบอ่าน

๒๓ มี.ค. ๕๕

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจฉิมนิเทศ

๓๐ มี.ค. ๕๕

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ รับผลการเรียน

๒ - ๒๗ เม.ย. ๕๕

กิจกรรมสอนเสริมศักยภาพนักเรียนภาคฤดูร้อนชั้นอนุบาล ๓ ขวบ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑ พ.ค. ๕๕

มอบตัวนักเรียนเก่า เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น.

๒ พ.ค. ๕๕

มอบตัวนักเรียนใหม่ และนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒๓ พ.ค. ๕๕

เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕


ในการนี้ค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาที่โรงเรียนจะจัดเก็บในภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๕ ประมาณ  ๑,๗๐๐  บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

    ขอแสดงความนับถือ

                

 (นางรำเพย  ธรรมพัฒนจิต)

                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

 

 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โทร. ๐  ๒๕๘๕  ๐๕๑๘ 

โทรสาร ๐  ๒๕๘๗  ๙๙๕๐

  

 

 

 

ที่  ศธ ๐๔๒๓๐.๒๖ /ว.๕๗

 

  

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

๑   ตุลาคม   ๒๕๕๕

เรื่อง   แจ้งกำหนดการกิจกรรม ปิด - เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๕

เรียน   ผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาทุกท่าน

ด้วยโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส กำหนดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๕  และเปิดภาคเรียนที่   ๒/๒๕๕๕  ดังนี้

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

๑ - ๒ ต.ค. ๕๕

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๓ ต.ค. ๕๕

 

เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐  น. กิจกรรมสูทกรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๖

 

 

 

 

 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. กิจกรรมซ้อมป้องกันอุบัติภัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

๔ ต.ค. ๕๕

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด (Day camp) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๓

๕ ต.ค. ๕๕

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด (Day camp) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

๑๘ - ๓๑ ต.ค. ๕๕

ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕

๑ พ.ย. ๕๕

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และการศึกษาพิเศษ เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๑ - ๙ พ.ย. ๕๕

นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และการศึกษาพิเศษ ชำระค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕     เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

กำหนดค่าใช้จ่ายระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

 

วันที่  ๑ - ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒

 

 

ที่

รายการค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บ

 

จำนวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ

ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

๖๕๐

ต่อภาคเรียน

ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้

๓๐๐

ต่อภาคเรียน

ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ

๓๕๐

ต่อภาคเรียน

 

 

 

รวมเป็นเงิน

 

 

๑,๓๐๐

 

ในการนี้ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนจัดเก็บในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส เมื่อคราวประชุมวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนตามกำหนดดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

         ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                                 

                                                           (นางรำเพย  ธรรมพัฒนจิต)

                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โทร. ๐  ๒๕๘๕  ๐๕๑๘  โทรสาร ๐  ๒๕๘๗  ๙๙๕๐

 

 

 

 

แจ้งกำหนดกิจกรรม ปิด - เปิดภาคเรียน


 

 

 

 

ที่  ศธ ๐๔๒๓๐.๒๖/ว.๑๘

 

 

 

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕

เรื่อง   แจ้งการปิด-เปิดโรงเรียน  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัย

เนื่องจากทางโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส  ได้ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย       ในภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เสร็จสิ้นแล้ว ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่  ๑      ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ดังนี้

วัน เดือน ปี

เวลา

รายการ

หมายเหตุ

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๐๗.๓๐-๑๔.๓๐ น.

นักเรียนอนุบาลมาเรียนวันสุดท้าย

 

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๐๗.๓๐-๑๒.๐๐ น.

นักเรียนอนุบาล ๒ ทำพิธีมอบวุฒิบัตรจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ณ ห้องประชุม ๑,๒

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ประกาศรายชื่อนักเรียนอนุบาลเข้าใหม่,รายงานตัว

ห้องประชุม ๒

๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น.

รับมอบตัวนักเรียนอนุบาลใหม่ (รอบที่  ๑)

ห้องประชุม  ๒

๒  เมษายน  ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐  น.

รับที่นอนอนุบาล

ห้องศูนย์สื่ออนุบาล

๒  เมษายน  ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐  น.

เรียนปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม

ห้องเรียน

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

รับมอบตัวอนุบาลเก่า อนุบาล  ๑ และอนุบาล  ๒

ห้องประชุม ๒

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

รับมอบตัวนักเรียนอนุบาล  ๒  ขึ้น ป. ๑

ห้องประชุม ๒

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

รับมอบนักเรียนใหม่ อนุบาล ๓ ขวบ อนุบาล ๑ และ อนุบาล ๒

ห้องประชุม ๒

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

(สวัสดีคุณครู,มารู้จักห้องเรียนแล้วกลับบ้าน)

ที่ห้องเรียน

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

 

 

  ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                                 

                                                         (นางรำเพย  ธรรมพัฒนจิต)

 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โทร. ๐  ๒๕๘๕  ๐๕๑๘, โทรสาร ๐  ๒๕๘๗  ๙๙๕๐

 

 

หมายเหตุ ประมาณค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๕

 

                   - อนุบาล  ๓  ขวบ        ๓,๕๐๐  บาท

                   - อนุบาล  ๑, ๒           ๒,๕๐๐  บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ที่  ศธ ๐๔๒๓๐.๒๖ /ว.๕๖

 

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

๒๘   กันยายน   ๒๕๕๕

เรื่อง   แจ้งการปิด-เปิดโรงเรียน  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕

เรียน   ผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัย

เนื่องจากทางโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส  ได้ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย       ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เสร็จสิ้นแล้ว ทางโรงเรียนจึงขอความแจ้งการปิด - เปิดโรงเรียน     ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  และกำหนดการชำระค่าใช้จ่ายของภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ดังต่อไปนี้

วัน เดือน ปี

เวลา

รายการ

หมายเหตุ

๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

๐๗.๓๐-๑๑.๐๐ น.

นักเรียนอนุบาลมาเรียนวันสุดท้าย

-

๑ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.

ผู้ปกครองมาชำระค่าใช้จ่ายปฐมวัย

ที่ครูประจำชั้น

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๐๗.๓๐-๑๔.๐๐ น.

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒             ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ทุกห้องเรียน

ค่าใช้จ่ายระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕

วันที่  ๑ - ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐  น.

ชั้น

รายการ

จำนวนเงิน

อนุบาล  ๓  ขวบ

ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา / ภาคเรียน

ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ / ภาคเรียน

รวมเป็นเงิน

๒,๓๐๐

๓๕๐

๒,๖๕๐

อนุบาล ๑ และ ๒

ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา / ภาคเรียน

ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ / ภาคเรียน

รวมเป็นเงิน

๒,๑๐๐

๓๕๐

๒,๔๕๐

                                    ในการนี้ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนจัดเก็บในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส เมื่อคราวประชุมวันพฤหัสบดีที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๕  เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

     ขอแสดงความนับถือ

         

                (นางรำเพย  ธรรมพัฒนจิต)

        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โทร. ๐  ๒๕๘๕  ๐๕๑๘  โทรสาร ๐  ๒๕๘๗  ๙๙๕๐


 การอบรมภาษาอังกฤษ ASEAN
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518