ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ผู้บริหารสถานศึกษา
dot
dot
dot
dot
เมนูโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletคำขวัญประจำโรงเรียน
bulletแผนที่โรงเรียน
bulletคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
bulletรายงานประจำปี (SAR)
bulletสรุปการดำเนินงาน
bulletผลสำเร็จ
bulletแนวทางการพัฒนา
dot
ฝ่ายบริหารและบุคคล
dot
bulletครู และบุคลากร
โทรทัศน์ครู


แจ้งกำหนดกิจกรรม ปิด - เปิดภาคเรียน ระดับชั้นประถม

 


 

 

ที่  ศธ ๐๔๒๓๐.๒๖ /ว.๑๙

 

 
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

๑๘๘ ซอยกรุงเทพฯ - นนทบุรี ๒๑

ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕

เรื่อง  แจ้งกำหนดกิจกรรม ปิด - เปิดภาคเรียน

เรียน   ผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาทุกท่าน

ด้วยโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส กำหนดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

๒๗  ก.พ.  ๕๕

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  สอบ O-Net

๒๗  ก.พ.  ๕๕

นักเรียนระดับปฐมวัยเรียนวันสุดท้าย

๒๘  ก.พ.  ๕๕

งานบัณฑิตน้อยสายชั้นปฐมวัย

๘ ก.พ. ๕๕

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สอบ NT

๕  มี.ค.  ๕๕

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

๘  มี.ค.  ๕๕

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ สอบ Las

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  สอบ NT

๙ มี.ค. ๕๕

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สอบอ่าน

๒๓ มี.ค. ๕๕

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจฉิมนิเทศ

๓๐ มี.ค. ๕๕

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ รับผลการเรียน

๒ - ๒๗ เม.ย. ๕๕

กิจกรรมสอนเสริมศักยภาพนักเรียนภาคฤดูร้อนชั้นอนุบาล ๓ ขวบ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑ พ.ค. ๕๕

มอบตัวนักเรียนเก่า เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น.

๒ พ.ค. ๕๕

มอบตัวนักเรียนใหม่ และนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒๓ พ.ค. ๕๕

เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕


ในการนี้ค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาที่โรงเรียนจะจัดเก็บในภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๕ ประมาณ  ๑,๗๐๐  บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

    ขอแสดงความนับถือ

                

 (นางรำเพย  ธรรมพัฒนจิต)

                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

 

 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โทร. ๐  ๒๕๘๕  ๐๕๑๘ 

โทรสาร ๐  ๒๕๘๗  ๙๙๕๐

  

 

 

 

ที่  ศธ ๐๔๒๓๐.๒๖ /ว.๕๗

 

  

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

๑   ตุลาคม   ๒๕๕๕

เรื่อง   แจ้งกำหนดการกิจกรรม ปิด - เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๕

เรียน   ผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาทุกท่าน

ด้วยโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส กำหนดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๕  และเปิดภาคเรียนที่   ๒/๒๕๕๕  ดังนี้

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

๑ - ๒ ต.ค. ๕๕

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๓ ต.ค. ๕๕

 

เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐  น. กิจกรรมสูทกรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๖

 

 

 

 

 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. กิจกรรมซ้อมป้องกันอุบัติภัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

๔ ต.ค. ๕๕

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด (Day camp) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๓

๕ ต.ค. ๕๕

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด (Day camp) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

๑๘ - ๓๑ ต.ค. ๕๕

ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕

๑ พ.ย. ๕๕

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และการศึกษาพิเศษ เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๑ - ๙ พ.ย. ๕๕

นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และการศึกษาพิเศษ ชำระค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕     เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

กำหนดค่าใช้จ่ายระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

 

วันที่  ๑ - ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒

 

 

ที่

รายการค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บ

 

จำนวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ

ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

๖๕๐

ต่อภาคเรียน

ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้

๓๐๐

ต่อภาคเรียน

ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ

๓๕๐

ต่อภาคเรียน

 

 

 

รวมเป็นเงิน

 

 

๑,๓๐๐

 

ในการนี้ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนจัดเก็บในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส เมื่อคราวประชุมวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนตามกำหนดดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

         ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                                 

                                                           (นางรำเพย  ธรรมพัฒนจิต)

                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โทร. ๐  ๒๕๘๕  ๐๕๑๘  โทรสาร ๐  ๒๕๘๗  ๙๙๕๐

 

 

 

 

แจ้งกำหนดกิจกรรม ปิด - เปิดภาคเรียน


 

 

 

 

ที่  ศธ ๐๔๒๓๐.๒๖/ว.๑๘

 

 

 

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕

เรื่อง   แจ้งการปิด-เปิดโรงเรียน  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัย

เนื่องจากทางโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส  ได้ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย       ในภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เสร็จสิ้นแล้ว ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่  ๑      ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ดังนี้

วัน เดือน ปี

เวลา

รายการ

หมายเหตุ

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๐๗.๓๐-๑๔.๓๐ น.

นักเรียนอนุบาลมาเรียนวันสุดท้าย

 

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๐๗.๓๐-๑๒.๐๐ น.

นักเรียนอนุบาล ๒ ทำพิธีมอบวุฒิบัตรจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ณ ห้องประชุม ๑,๒

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ประกาศรายชื่อนักเรียนอนุบาลเข้าใหม่,รายงานตัว

ห้องประชุม ๒

๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น.

รับมอบตัวนักเรียนอนุบาลใหม่ (รอบที่  ๑)

ห้องประชุม  ๒

๒  เมษายน  ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐  น.

รับที่นอนอนุบาล

ห้องศูนย์สื่ออนุบาล

๒  เมษายน  ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐  น.

เรียนปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม

ห้องเรียน

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

รับมอบตัวอนุบาลเก่า อนุบาล  ๑ และอนุบาล  ๒

ห้องประชุม ๒

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

รับมอบตัวนักเรียนอนุบาล  ๒  ขึ้น ป. ๑

ห้องประชุม ๒

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

รับมอบนักเรียนใหม่ อนุบาล ๓ ขวบ อนุบาล ๑ และ อนุบาล ๒

ห้องประชุม ๒

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

(สวัสดีคุณครู,มารู้จักห้องเรียนแล้วกลับบ้าน)

ที่ห้องเรียน

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

 

 

  ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                                 

                                                         (นางรำเพย  ธรรมพัฒนจิต)

 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โทร. ๐  ๒๕๘๕  ๐๕๑๘, โทรสาร ๐  ๒๕๘๗  ๙๙๕๐

 

 

หมายเหตุ ประมาณค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๕

 

                   - อนุบาล  ๓  ขวบ        ๓,๕๐๐  บาท

                   - อนุบาล  ๑, ๒           ๒,๕๐๐  บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ที่  ศธ ๐๔๒๓๐.๒๖ /ว.๕๖

 

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

๒๘   กันยายน   ๒๕๕๕

เรื่อง   แจ้งการปิด-เปิดโรงเรียน  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕

เรียน   ผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัย

เนื่องจากทางโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส  ได้ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย       ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เสร็จสิ้นแล้ว ทางโรงเรียนจึงขอความแจ้งการปิด - เปิดโรงเรียน     ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  และกำหนดการชำระค่าใช้จ่ายของภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ดังต่อไปนี้

วัน เดือน ปี

เวลา

รายการ

หมายเหตุ

๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

๐๗.๓๐-๑๑.๐๐ น.

นักเรียนอนุบาลมาเรียนวันสุดท้าย

-

๑ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.

ผู้ปกครองมาชำระค่าใช้จ่ายปฐมวัย

ที่ครูประจำชั้น

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๐๗.๓๐-๑๔.๐๐ น.

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒             ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ทุกห้องเรียน

ค่าใช้จ่ายระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕

วันที่  ๑ - ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐  น.

ชั้น

รายการ

จำนวนเงิน

อนุบาล  ๓  ขวบ

ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา / ภาคเรียน

ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ / ภาคเรียน

รวมเป็นเงิน

๒,๓๐๐

๓๕๐

๒,๖๕๐

อนุบาล ๑ และ ๒

ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา / ภาคเรียน

ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ / ภาคเรียน

รวมเป็นเงิน

๒,๑๐๐

๓๕๐

๒,๔๕๐

                                    ในการนี้ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนจัดเก็บในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส เมื่อคราวประชุมวันพฤหัสบดีที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๕  เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

     ขอแสดงความนับถือ

         

                (นางรำเพย  ธรรมพัฒนจิต)

        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โทร. ๐  ๒๕๘๕  ๐๕๑๘  โทรสาร ๐  ๒๕๘๗  ๙๙๕๐


 การอบรมภาษาอังกฤษ ASEAN
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518