ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


กิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย ซึ่งมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

 กิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย ซึ่งมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

  

  

  

  

  

  
กิจกรรมประจำ ปีการศึกษา 2558 - 2559

เรื่องโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสมีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโดยทำกิจกรรมดังต่อไปนี้
สหกรณ์โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส
โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ตามโครงการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559
พิธีมอบรางวัล ETAT Green Learning Awards 2016
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เปิดบ้านโครงงานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งานเกษียณอายุราชการ
กีฬาวอลเลย์บอล สพป.กทม.เกมส์ ครั้งที่ 5
วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
มอบทุนการศึกษา
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมเถ้าแก่น้อย ตลาดนัดสินค้ามือสอง
วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ สู่การเรียนรู้แบบโครงงาน
กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ"
การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และรณรงค์ต้านยาเสพติด
ประเมินโรงเรียนดีเด่นส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรมไหว้ครู มอบทุนการศึกษา
การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพื่อเวลารู้
โครงการรักษาศีล5 ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรมเวตวันสัมพันธ์ คืนสู่เหย้า ชาวฟ้า-ขาว "มาลานำไทย ก้าวไกลสู่สากล"
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำ่ปีงบประมาณ 2559
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โรงเรียนเรียนสุจริต
กิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
กิจกรรมวันประชาคมอาเซียน
พิธีรับมอบเกียรติบัตริ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
กิจกรรมวันเด็ก กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันคริสมาศ
กิจกรรมจิตอาสาทาสีโต๊ะนักเรียน
นิทัศน์การงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา
อบรมพัฒนาหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง
ประเมินความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ และมาร์ชชิ่งความดี
กิจกรรมจิตอาสา Nippon paint
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยโดยสถานีบางโพ
กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น ป.1-4
กิจกรรมโครงการการจัดการพลังงานเพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โครงการหนูน้อย Healthy
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรม English Camp
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และค่ายคณิตศาสตร์
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต (ปปช.สพฐ.น้อย)
กิจกรรมวันอาสาหบูชา ประจำปี2558
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558
กิจกรรมหล่อเทียนแห่เทียนพรรษา
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน
โครงการหนูน้องสมองใสวัยจิ๋ว
สหกรุ๊ป สร้างความสุขสู่เยาวชนไทย
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
งาน “ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สพป.กทม.
โครงการรักษาศีล๕ ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด
โครงการประกวดนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ติดถามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา article
กิจกรรมไหว มอบทุนการศึกษา
โครงการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ประกวดระเบียบแถว
โครงการวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมแอโรบิค ประจำปีการศึกษา 2558
่รดน้ำขอพร ท่านผอ.จันทนา และรองฯทินกร
งานเทิดพระเกียรติฯพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย สมเด็จพระเทพรัตน์ฯสยามบรมราชกุมารีและงานอำลาอาลัย ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมสูทกรรม ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการ " พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน"
กิจกรรมบัณฑิตน้อย article
กิจกรรมเวตวันโอเพ่นเฮาส์ ราตรีเวตวันสัมพันธ์ article
แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 article
วันทหารผ่านศึก article
การถ่ายทำรายการสโมสรสุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. article
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
กิจกรรมสวนสนามยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557 article
วันเด็ก กีฬาสี ประจำปี 2557
ตักบาตรปีใหม่ 2015 article
MERRY X MAS 2015 article
AFF Suzuki Cup 2014 article
คณะผู้บริหาร ครู บุคคลากร นักเรียน โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ จันทนา ทองศรีงาม article
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ) article
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา article
การอบรม ครูเครือข่าย ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" article
กิจกรรมสวนสนาม ราชสดุดี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518