ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


มาตรฐานการศึกษา

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

........................................................................................

                โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ที่ปรับปรุงใหม่  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียน

วัดเวตวันธรรมาวาส  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

                โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับประฐมวัยและการประเมินคุณภาพภายใน

                                                               

ประกาศ    วันที่  27    เดือนกันยายน  พ.ศ. 2555

 

 

 

                                                                                                     (นางรำเพย   ธรรมพัฒนจิต)

                                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกาปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชื้

น้ำหนัก

(คะแนน)

ตัวบ่งชี้

รวม

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

20

มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

5

1.1

มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

1

1.2

มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

1.5

1.3

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

1.5

1.4

หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด

1

มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

5

2.1

ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

1

2.2

มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

1

2.3

ควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับวัย

1

2.4

ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ

2

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

 

3.1

มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์

2

มาตรฐานตัวบ่งชี้

น้ำหนัก

(คะแนน)

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

ตัวบ่งชี้

รวม

3.2

มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

1

 

5

3.3

เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

1

3.4

ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

1

มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

 

 

 

5

4.1

สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้

1

4.2

มีความคิดรอบคอบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

1

4.3

มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

1

4.4

มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

1

4.5

มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

1

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

       65

มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล

 

 

 

5.1

ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์

2

5.2

ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

2

มาตรฐาน/ตัวบ่งชื้

น้ำหนัก

               (คะแนน)

ตัวบ่งชี้

รวม

มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล

20

5.3

ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก

2

5.4

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

2

5.5

ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง

2

5.6

ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์

2

5.7

ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

2

5.8

ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง

2

5.9

ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

2

5.10

ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

2

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมรประสิทธิภาพ

                และเกิดประสิทธิผล

6.1

ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

3

 

6.2

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย

3

6.3

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

3

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้ำหนัก

(คะแนน)

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมรประสิทธิภาพ

                และเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งชี้

รวม

6.4

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา

3

 

 

20

6.5

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

3

6.6

ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

3

6.7

เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

2

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา

 

7.1

มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4

 

 

 

20

7.2

มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

4

7.3

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

4

7.4

สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน

และท้องถิ่น

4

7.5

จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

4

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชื้

น้ำหนัก

(คะแนน)

ตัวบ่งชี้

รวม

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

 

 

5

8.1

กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

1

8.2

จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1

8.3

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสรเทศในการบริหารจัดการ

1

8.4

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

0.5

8.5

นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

0.5

8.6

จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

1

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

      5

มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

    5

9.1

เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

2.5

9.2

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

2.5

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้ำหนัก

(คะแนน)

ตัวบ่งชี้

รวม

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

5

มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ

จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

5

10.1

จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้ นิยมไทย  แต่งไทย  ไหว้สวย

3

10.2

ผลการดำเนินงาน โครงการ  กิจกรรม  ให้นิยมไทย  แต่งไทย  ไหว้สวย  บรรรลุตามเป้าหมาย

2

ด้านมาตรฐานการส่งเสริม

 

มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป  การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  

 

 

 

5

11.1

จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3

11.2

ผลการดำเนินงาน โครงการ  กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบรรลุตามเป้าหมาย

2

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาปฐมวัย

  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

........................................................................................

                โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ที่ปรับปรุงใหม่  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคตรวมทั้ง

อัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน  และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

                เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัยและการประเมินคุณภาพภายใน

                                               

ประกาศ    วันที่  27  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2555

 

 

                                  (นางรำเพย  ธรรมพัฒนจิต)

                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

 

 

 

 

 

การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

มาตฐาน/ตัวบ่งชี้

 

ด้านคุณภาพผู้เรียน

 

มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

ระดับดีเยี่ยม

 

1.1

มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ 90ได้ระดับดีขึ้นไป

 

1.2

มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

ร้อยละ 98ได้ระดับดีขึ้นไป

 

1.3

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

ร้อยละ 95ได้ระดับดีขึ้นไป

 

1.4

หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด

ร้อยละ 98ได้ระดับดีขึ้นไป

 

มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

ระดับดีเยี่ยม

 

2.1

ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

ร้อยละ 98ได้ระดับดีขึ้นไป

 

2.2

มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

ร้อยละ 90ได้ระดับดีขึ้นไป

 

2.3

ควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับวัย

ร้อยละ 90ได้ระดับดีขึ้นไป

 

2.4

ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ

ร้อยละ100ได้ระดับดีขึ้นไป

 

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

ระดับดีเยี่ยม

 

3.1

มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์

ร้อยละ 90ได้ระดับดีขึ้นไป

 

3.2

มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

ร้อยละ 95ได้ระดับดีขึ้นไป

 

3.3

เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ร้อยละ 98ได้ระดับดีขึ้นไป

 

3.4

ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

ร้อยละ100ได้ระดับดีขึ้นไป

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชื้

ค่าเป้าหมาย

มาตฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

ระดับดีเยี่ยม

4.1

สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้

ร้อยละ 95ได้ระดับดีขึ้นไป

4.2

มีความคิดรอบคอบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

ร้อยละ 90ได้ระดับดีขึ้นไป

4.3

มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

ร้อยละ 98ได้ระดับดีขึ้นไป

4.4

มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ร้อยละ 95ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานด้านการศึกษา

มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมรประสิทธิภาพและ

 เกิดประสิทธิผล

ระดับดีเยี่ยม

5.1

ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์

ร้อยละ100ได้ระดับดีขึ้นไป

5.2

ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

ร้อยละ 100ได้ระดับดีขึ้นไป

5.3

ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก

ร้อยละ 100ได้ระดับดีขึ้นไป

5.4

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

ร้อยละ 100ได้ระดับดีขึ้นไป

5.5

ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง

ร้อยละ 100ได้ระดับดีขึ้นไป

5.6

ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์

ร้อยละ 100ได้ระดับดีขึ้นไป

5.7

ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

 

 

 

ร้อยละ 100ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมรประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล

5.8

ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง

ร้อยละ 100ได้ระดับดีขึ้นไป

5.9

ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

ร้อยละ 100ได้ระดับดีขึ้นไป

5.10

ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

ร้อยละ 100ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมรประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ระดับดีเยี่ยม

6.1

ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

ระดับดีเยี่ยม

6.2

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ระดับดีเยี่ยม

6.3

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

ระดับดีเยี่ยม

6.4

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามสถานศึกษา

ระดับดีเยี่ยม

6.5

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ระดับดีเยี่ยม

6.6

ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

ระดับดีเยี่ยม

6.7

เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

ระดับดีเยี่ยม

           

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

มาตฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา

ระดับดีเยี่ยม

7.1

มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับดีเยี่ยม

7.2

มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

ระดับดีเยี่ยม

7.3

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

ระดับดีเยี่ยม

7.4

สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น

ระดับดีเยี่ยม

7.5

จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ระดับดีเยี่ยม

8.1

กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

ระดับดีเยี่ยม

8.2

จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับดีเยี่ยม

8.3

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

ระดับดีเยี่ยม

8.4

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับดีเยี่ยม

8.5

นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ระดับดีเยี่ยม

8.6

จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

              ระดับดีเยี่ยม

       

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชื้

ค่าเป้าหมาย

มาตฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ระดับดีเยี่ยม

9.1

เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

ระดับดีเยี่ยม

9.2

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

ระดับดีเยี่ยม

10.1

จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้  นิยมไทย  แต่งไทย  ไหว้สวย

ระดับดีเยี่ยม

10.2

ผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม  นิยมไทย  แต่งไทย  ไหว้สวย บรรลุตามเป้าหมาย

ผู้เรียนร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป

ด้านมาตรฐานการส่งเสริม

มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป

                 การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  

ระดับดีเยี่ยม

11.1

จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ระดับดีเยี่ยม

11.2

ผลการดำเนินงานโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบรรลุตามเป้าหมาย

ระดับดีเยี่ยม

         

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

........................................................................................

                โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ที่ปรับปรุงใหม่  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

                โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน

                                               

ประกาศ    วันที่  27  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2555

 

 

                                                                                      (นางรำเพย   ธรรมพัฒนจิต)

                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

 

 

 

 

 

                        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้ำหนัก(คะแนน)

ตัวบ่งชี้

รวม

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

 

30

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

 

1.1

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย  สม่ำเสมอ

0.5

 

 

 

 

5

1.2

 มีน้ำหนัก ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

0.5

1.3

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสียงต่อความรุนแรง  โรค  ภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ

1

1.4

เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

1

1.5

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

1

1.6

สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

1

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

 

5

2.1

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

2

2.2

เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

1

2.3

ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

1

2.4

ตระหนัก  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

1

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

3.1

มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  และสื่อต่างๆ รอบตัว

2

 

5

 

 

 

 

 

 

 

3.2

มีทักษะในการอ่าน  การฟัง  ดู  พูด  เขียน  และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

 

1

3.3

เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

1

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

 

                                  

น้ำหนัก(คะแนน)

ตัวบ่งชี้

รวม

 

3.4

 

ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และเสนอผลงาน

 

1

 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

 

 

 

5

 

4.1

สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  และดู  และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

2

4.2

นำเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

1

4.3

กำหนดเป้าหมายคาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

1

4.4

มีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใจ

1

าตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

 

 

 

5

5.1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

1

5.2

ผลประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

1

5.3

ผลประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

2

5.4

 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

1

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

 

 

 

 

 

5

6.1

วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

2

6.2

ทำงานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง

1

6.3

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

1

6.4

มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

 

1

               

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้ำหนัก(คะแนน)

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

ตัวบ่งชี้

รวม

มาตรฐานที่ 7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

 

    

 

 

        10

   7.1

 

ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ  และคุณลักษณะที่พังประสงค์

1

7.2

ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

1

7.3

ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

2

7.4

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

1

7.5

ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

1

7.6

ครูให้คำแนะนำ  คำปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

1

7.7

ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับการสอน

1

7.8

ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

1

7.9

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ

1

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

8.1

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้นำ  และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

1

 

 

 

 

     10

8.2

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

2

8.3

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

2

8.4

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

2

8.5

นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

1

8.6

ผู้บริหารให้คำแนะนำ  คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

 

2

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้ำหนัก(คะแนน)

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งชี้

รวม

9.1

คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด

2

 

       5

 

9.2

คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

1

9.3

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

2

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

 

 

 

 

 

10

10.1

หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

2

10.2

จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ

2

  10.3

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

1

10.4

สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

1

10.5

นิเทศภายใน  กำกับ  ติดตามตรวจสอบ  และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

2

10.6

จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

2

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

 

 

 

10

11.1

ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย   มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

4

11.2

จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

3

11.3

จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

3

             

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้ำหนัก(คะแนน)

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ตัวบ่งชี้

รวม

12.1

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1

 

 

 

 

     5

12.2

จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1

12.3

จัดระบบข้อมูลสาระสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

1

12.4

ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

0.5

12.5

นำผลประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

0.5

12.6

จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

1

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

10

13.1

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

5

13.2

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

5

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 

 

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

 

14.1

จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน นิยมไทย  แต่งไทย  ไหว้สวย

3

 

14.2

ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน  นิยมไทย  แต่งไทย  ไหว้สวยบรรลุตามเป้าหมาย

2

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

 

 

5

15.1

จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดล้อม

3

15.2 

ผลการดำเนินงาน  โครงการ  กิจกรรม การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบรรลุตามเป้าหมาย

2

 

ประกาศโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

........................................................................................

                โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ที่ปรับปรุงใหม่  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคตรวมทั้ง

อัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน  และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

                เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน

                                               

ประกาศ    วันที่  27  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2555

 

 

                                        (นางรำเพย  ธรรมพัฒนจิต)

                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

 

 

 

 

 

 

 

การกำหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ระดับดีเยี่ยม

1.1

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย  สม่ำเสมอ

ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป

1.2

 มีน้ำหนัก ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ 85  ได้ระดับดีขึ้นไป

1.3

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสียงต่อความรุนแรง  โรค  ภัยอุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ

ร้อยละ 95  ได้ระดับดีขึ้นไป

1.4

เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป

1.5

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

1.6

สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

ร้อยละ 85  ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ระดับดีเยี่ยม

2.1

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป

2.2

เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป

2.3

ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ร้อยละ 95   ได้ระดับดีขึ้นไป

2.4

ตระหนัก  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 85  ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ระดับดีมาก

3.1

มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  และสื่อต่างๆ รอบตัว

ร้อยละ 80  ได้ระดับดีขึ้นไป

3.2

มีทักษะในการอ่าน  การฟัง  ดู  พูด  เขียน  และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

ร้อยละ 85  ได้ระดับดีขึ้นไป

 

3.3

เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

ร้อยละ 85  ได้ระดับดีขึ้นไป

 

3.4

ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และเสนอผลงาน

 

 

ร้อยละ 80   ได้ระดับดีขึ้นไป

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

ระดับดี

4.1

สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  และดู  และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

ร้อยละ 80  ได้ระดับดีขึ้นไป

4.2

นำเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

ร้อยละ 75  ได้ระดับดีขึ้นไป

4.3

กำหนดเป้าหมายคาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

ร้อยละ 70  ได้ระดับดีขึ้นไป

4.4

มีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ร้อยละ 75  ได้ระดับดีขึ้นไป

าตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ระดับดี

5.1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ  75  ได้ระดับดีขึ้นไป

5.2

ผลประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ  75  ได้ระดับดีขึ้นไป

5.3

ผลประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ 74   ได้ระดับดีขึ้นไป

5.4

 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ  60  ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

             ระดับดีเยี่ยม

6.1

วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป

6.2

ทำงานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

6.3

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป

6.4

มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

ร้อยละ 90   ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

 มาตรฐานที่ 7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ระดับดีมาก

7.1

ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ร้อยละ90  ได้ระดับดีขึ้นไป

7.2

ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป

           

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

7.3

ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

ร้อยละ80 ได้ระดับดีขึ้นไป

7.4

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

ร้อยละ 85  ได้ระดับดีขึ้นไป

7.5

ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ร้อยละ 85  ได้ระดับดีขึ้นไป

7.6

ครูให้คำแนะนำ  คำปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

ร้อยละ  87  ได้ระดับดีขึ้นไป

7.7

ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับการสอน

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

7.8

ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

ร้อยละ 95  ได้ระดับดีขึ้นไป

7.9

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ

ร้อยละ  95  ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ระดับดีมาก

8.1

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้นำ  และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

ระดับดีมาก

8.2

ผู้บริหารใช้หลักฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

ระดับดีมาก

8.3

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

ระดับดีมาก

8.4

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

ระดับดีมาก

8.5

นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

     ระดับดีมาก

8.6

ผู้บริหารให้คำแนะนำ  คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

 

 

ระดับดีมาก

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ระดับดีมาก

9.1

คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด

ระดับดีมาก

9.2

คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม  ดูแล  และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ระดับดีมาก

 

   9.3

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

ระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ระดับดีมาก

10.1

หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

ระดับดีเยี่ยม

10.2

จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ

ระดับดีมาก

  10.3

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

ระดับดีมาก

10.4

สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

ระดับดีมาก

10.5

นิเทศภายใน  กำกับ  ติดตามตรวจสอบ  และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

ระดับดีมาก

10.6

จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

ระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

ระดับดีมาก

11.1

ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย   มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

ระดับดีมาก

11.2

จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

ระดับดีมาก

11.3

จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ระดับดีมาก

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่

กำหนดในกฎกระทรวง

ระดับดีเยี่ยม

12.1

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม

12.2

จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ระดับดีมาก

12.3

จัดระบบข้อมูลสาระสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ระดับดีมาก

12.4

ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับดีมาก

12.5

นำผลประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ระดับดีเยี่ยม

12.6

จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ระดับดีมาก

13.1

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระดับดีมาก

 

13.2

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ระดับดีมาก

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

ระดับดีมาก

14.1

จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน นิยมไทย  แต่งไทย  ไหว้สวย

ระดับดีมาก

14.2

ผลการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน  นิยมไทย  แต่งไทย  ไหว้สวยบรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

                       มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

        ค่าเป้าหมาย

    มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

ระดับดีมาก

15.1

จัดโครงการ  กิจกรรม ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ระดับดีมาก

15.2 

ผลการดำเนินงาน  โครงการ  กิจกรรม  การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบรรลุตามเป้าหมาย

ระดับดีมาก

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

............................................

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส  มีความเห็นชอบกับ

มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสปีการศึกษา  2555   จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 

 

 

...........................................

(ดร. บวรพรรณ  รัฐประเสริฐ)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

............../............../...............

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518