ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ผู้บริหารสถานศึกษา
dot
dot
dot
dot
เมนูโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletคำขวัญประจำโรงเรียน
bulletแผนที่โรงเรียน
bulletคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
bulletรายงานประจำปี (SAR)
bulletสรุปการดำเนินงาน
bulletผลสำเร็จ
bulletแนวทางการพัฒนา
dot
ฝ่ายบริหารและบุคคล
dot
bulletครู และบุคลากร
โทรทัศน์ครู


แนวทางการพัฒนา

 

แนวทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

         

                 ระดับปฐมวัย

                 การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย พัฒนาเด็กได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและเด็กทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดเต็มศักยภาพ  แนวทางการจัดการศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป  องค์กรและหน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน ตลอดจนสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ที่ผลิตครูผู้สอนในระดับปฐมวัย

                 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส มีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตดังนี้

                 1. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม แต่ละปีเพื่อเติมเต็มให้มีความสมบูรณ์ เพื่อนำไปพัฒนาเด็ก

                 2. ศึกษาและจัดทำนวัตกรรมเพื่อให้สื่อ / กระบวนการสอนมีกระบวนการที่สมบูรณ์

                 3. พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเด็ก ในระบบสารสนเทศของชั้นเรียนด้วยระบบเทคโนโลยี

                 4. ขยายแนวคิดการพัฒนาเด็กตามรูปแบบ การจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ปฏิบัติสู่สาธารณชน โดยวิธีการต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน  ฝึกปฏิบัติงาน ครูนำความรู้เผยแพร่ด้วยการเป็นวิทยากร การเขียนหนังสือบทความ

 

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส มีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้

1. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และงานของส่วนรวม รู้จักประหยัด มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีวินัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี

3. ศึกษาและจัดทำนวัตกรรมเพื่อให้สื่อ / กระบวนการสอนมีกระบวนการที่สมบูรณ์

             4. ผู้บริหารมีความก้าวหน้าทางวิชาการ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน

             5. ครูมีความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆ และจัดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

              6. มีการจัดโครงการ กิจกรรมหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเป็นบุคคล และดูแลนักเรียนที่ประสบปัญหาทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรม

              7. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และสถานศึกษาCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518