ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


แนวทางการพัฒนา

 

แนวทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

         

                 ระดับปฐมวัย

                 การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย พัฒนาเด็กได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและเด็กทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดเต็มศักยภาพ  แนวทางการจัดการศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป  องค์กรและหน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน ตลอดจนสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ที่ผลิตครูผู้สอนในระดับปฐมวัย

                 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส มีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตดังนี้

                 1. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม แต่ละปีเพื่อเติมเต็มให้มีความสมบูรณ์ เพื่อนำไปพัฒนาเด็ก

                 2. ศึกษาและจัดทำนวัตกรรมเพื่อให้สื่อ / กระบวนการสอนมีกระบวนการที่สมบูรณ์

                 3. พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเด็ก ในระบบสารสนเทศของชั้นเรียนด้วยระบบเทคโนโลยี

                 4. ขยายแนวคิดการพัฒนาเด็กตามรูปแบบ การจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ปฏิบัติสู่สาธารณชน โดยวิธีการต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน  ฝึกปฏิบัติงาน ครูนำความรู้เผยแพร่ด้วยการเป็นวิทยากร การเขียนหนังสือบทความ

 

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส มีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้

1. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และงานของส่วนรวม รู้จักประหยัด มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีวินัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี

3. ศึกษาและจัดทำนวัตกรรมเพื่อให้สื่อ / กระบวนการสอนมีกระบวนการที่สมบูรณ์

             4. ผู้บริหารมีความก้าวหน้าทางวิชาการ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน

             5. ครูมีความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆ และจัดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

              6. มีการจัดโครงการ กิจกรรมหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเป็นบุคคล และดูแลนักเรียนที่ประสบปัญหาทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรม

              7. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และสถานศึกษาCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518