ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


ผลสำเร็จ

 

ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

          1)   จุดเด่น

                 ด้านคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

                 การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่นแบบมีจุดหมาย โดยใช้กิจวัตรประจำวันและกิจกรรมหลัก  6 กิจกรรม   นำนวัตกรรมมาใช้ในรูปแบบผสมผสาน ส่งผลให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดเต็มตามศักยภาพ เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข

                 ด้านคุณภาพการศึกษาประถมศึกษา

                 1. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้   มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก  มีวินัยมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  รู้จักประหยัด  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

             2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ

             3. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางด้านวิชาการ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน

             4. ครูมีความรับผิดชอบสูง มีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนจนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และสามารถจัดการเรียนรู้ ได้เต็มตามศักยภาพ

             5. มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเป็นรายบุคคล และดูแลนักเรียนที่ประสบปัญหาทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรม

 

 

             6. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและสถานศึกษา

       2)   จุดที่ควรพัฒนา

                 ระดับปฐมวัย

                 1. พัฒนาสถานที่ในโรงเรียนทุกจุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และยั่งยืน

              2. จัดกิจกรรมทางดนตรีให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสและมีประสบการณ์ในการเรียนรู้

         ระดับประถมศึกษา

              1. พัฒนาครูให้สามารถใช้และสร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                 2. พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและยั่งยืนCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518