ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


สรุปการดำเนินงาน

 

สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม

          ผลจากการดำเนินงานในภาพรวมโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย     วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาที่กำหนดไว้ ในระดับที่น่าพึงพอใจ โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายการบริหารที่ชัดเจน ผู้บริหาร ครู บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผู้บริหารมีภาวะผู้นำสูง ครูมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตน พัฒนางาน มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด มีแผนบูรณาการและมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่พึงพอใจของครู ผู้ปกครองและชุมชน นักเรียนมีศักยภาพในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ได้รับรางวัลในการแข่งขันจากหน่วยงานต่างๆทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับจังหวัดและระดับชาติ นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ในโรงเรียนที่ต้องการ  นักเรียนและโรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและบุคคลทั่วไป   นักเรียนประพฤติดีและปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน “มีมารยาทไทย ใส่ใจการเรียน”

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518